Tính:

A= ((sqrt(x) - 4)/(sqrt(x) + 4) - (sqrt(x) + 4)/(sqrt(x) - 4) - 18/(16 - x)) * (sqrt(2) - 4)/(sqrt(4)) (x>=0,x ne16)

a) Rút gọn

b) tính giá trị của x khi x = 2025

Các câu hỏi liên quan