Tính bằng cách thuận tiện nhất :

705×35+705×12+705×53 giải hộ em với ạ

Em cảm ơn mọi người nhiều ạ

Các câu hỏi liên quan