Tính bằng cách thuận tiện nhất a) 2015×8+7×2015-2015×5

Các câu hỏi liên quan