Tính điện trở của 1 dây đồng dài 200m có tiếp điện 0,4 mi -li- mét-vuông

Các câu hỏi liên quan