Tính nhanh các giá trị biểu thức sau: A = (2023 × 2024 - 2023) ÷ (2023 + 2022 × 2023) B = 1×2 + 2×3 + 3×4 + 4×5 +...+ 39×40

Các câu hỏi liên quan