tính nhanh

0,12×3×418+1,8×632×0,2+0,9×95×4

Các câu hỏi liên quan