Trả lời 1/3 hay 2/3 câu cũng đc làm ơn giúp toy vs

Câu1: Trên 1 bàn là có ghi 220V -75W

a, Nêu ý nghĩa các con số trên

b, Tính cường độ dòng điện và điện trở của bàn là khi nó hoạt động bình thường

Câu2: Một bàn là có ghi 22V -750W bàn là hoạt động

2h/ngày. Tính lượng điện năng mà bàn là tiêu thụ trong 1 tháng (30 ngày)

Các câu hỏi liên quan