Trên một dây đàn hồi 1,35 m đang có sóng dừng ổn định, có một đầu là một nút và một đầu là một bụng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 2 m/s, chu kì của sóng là 0,3s. Tính số bụng trên dây giải chi tiết hộ mk

Các câu hỏi liên quan