Trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của nhân vật thúy kiều trong đoạn trích sau Tưởng người dưới nguyệt chén đồng Có khi gốc tử đã vừa người ôm

Các câu hỏi liên quan