Trình bày khái quát cơ cấu tổ chức các cơ quan tổ chức nhà nước của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ( theo Hiến Pháp năm 1946 )

Các câu hỏi liên quan