Trong 6 số tự nhiên bất kì tồn tại 2 số có tổng hoặc hiệu chia hết 8

Các câu hỏi liên quan