Trong câu thơ: Nàng rằng: Khoảng vắng đêm thường/ Vì hoa nên phải trổ đường tìm hoa, từ hoa được dùng với biện pháp tu từ nào? "Hoa" ở đây là gì?

Các câu hỏi liên quan