Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam, thái độ chính của giai cấp tư sản dân tộc như thế nào A. Có thái độ kiên quyết trong việc đấu tranh chống Pháp B. Có thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh C. Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc D. Có tinh thần đoàn kết với các giai cấp khác

Các câu hỏi liên quan