Trong truyện chi tiết nào cho thấy xung đột giữa con người với tự nhiên qua xung đột đó con người đã thể hiện bản lĩnh của mình như thế nào

Các câu hỏi liên quan