- "Uncle, whoever is good gets candy, whoever is not good doesn't get candy!" thế này là đúng hay sai ạ

Các câu hỏi liên quan