Viết 1 đoạn văn từ 80-100 từ bằng tiếng anh về bất lợi khi sống ở thành phố

Các câu hỏi liên quan