Viết bài luận tiếng anh về dự án tình nguyện " collecting used clothes" gồm các ý sau + tên dự án + mục tiêu chả dự án + dự án được thực hiện ở đâu + dự án có những ai tham gia + hoạt động chính của dự án là j + ai có lợi từ dự án

Các câu hỏi liên quan