Viết cảm nhận của em về bài thờ Trăng ơi Từ đâu đến

Các câu hỏi liên quan

Bài 6. I.Trắc nghiệm: 1/ Nhận biết: Câu 1. Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở châu Phi sau năm 1945 là A. Ai Cập . B. An-giê-ri. C. Ăng-gô-la. D. Mô-dăm-bích. Câu 2. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở: A. Bắc Phi. B. Nam Phi. C. Đông Phi. D. Tây Phi. Câu 5. Nhà hoạt động cách mạng đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi là: A. Nen-xơn Man-đê-la. B. Ko-phi A-nan. C.Phi-đen Ca-xtơ-rô. D. Nát-xe. Câu 6. Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình châu Phi: A. Ngày càng khó khăn và không ổn định. B. Tương đối ổn định C. Kinh tế khá phát triển D. Nợ nần chồng chất. Câu 7. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, kẻ thù chủ yếu của người dân da đen ở Nam Phi là A. chủ nghĩa A-pác-thai. B. chủ nghĩa thực dân cũ và mới. C. chủ nghĩa thực dân cũ. D.chủ nghĩa thực dân mới. Câu 8 . Tội ác lớn nhất, tàn bạo nhất của chủ nghĩa A-pác-thai là A. phân biệt chủ tộc và kì thị chủng tộc đối với người da đen. B. cấm người da đen kết hôn với người da trắng . C. bóc lột tàn bạo người da đen. D. đàn áp, tước quyền tự do của người da đen . Câu 9. Nen-xơn Man-đê-la là A. lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. B. lãnh tụ của phong trào chống bọn thực dân ở châu Phi. C. lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-giê-ri. D. lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Ăng-gô-la. Help tôi với mn