Viết công thức tính áp suất do chất rắn tác dụng lên 1 bề mặt? Từ công thức hãy đưa ra các cách làm tăng , giảm áp suất trong thực tế . Phân tích 1 VD thực tế minh họa cho 1 trong các cách trên.

Các câu hỏi liên quan