Viết đoạn văn khoảng 150 chữ về một hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng cho mà bạn cho là đặc sắc nhất trong bài con đường mùa đông

Các câu hỏi liên quan