Viết một đoạn thơ lục bát ngắn nói về trường em

Em cần gấp ạ

Các câu hỏi liên quan