Viết pthh? `K_2SO_4 +....-> KNO_3 +....`

Các câu hỏi liên quan