y^2 - y + 4^x + 1,25 = 2^x+1

Tìm x và y

Các câu hỏi liên quan