Chi tiết đề thi

bùi ngọ huê

430400210998259
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [20612] - [Loga.vn]

Làm thí nghiệm với hình vẽ:

Hiện tượng xảy ra trong bình nón (1) là

Câu 2 [67381] - [Loga.vn]

Hoà tan 22,4 gam Fe bằng dd HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

Câu 3 [63705] - [Loga.vn]

Kết quả thí nghiệm của các chất X; Y; Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Các chất X; Y; Z lần lượt là:

Câu 4 [29437] - [Loga.vn]

Phương trình phản ứng nào sau đây đúng?

Câu 5 [30707] - [Loga.vn]

Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch chất X, thu được kết tủa Fe(OH)3. Chất X là
 

Câu 6 [66609] - [Loga.vn]

Kim loại phản ứng được với dd HCl là

Câu 7 [13323] - [Loga.vn]

Phản ứng viết không đúng là

Câu 8 [29641] - [Loga.vn]

Dung dịch có pH > 7 tác dụng được với dung dịch K2SO4 tạo kết tủa làDung dịch có pH > 7 tác dụng được với dung dịch K2SO4 tạo kết tủa là

Câu 9 [6703] - [Loga.vn]

Cho 21,6 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 11,2 lít khí H2 thoát ra (đktc). Lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là:

Câu 10 [11391] - [Loga.vn]

Chất nào dưới đây khi tác dụng với dung dịch HCl thu được hai muối?

Câu 11 [66607] - [Loga.vn]

Dãy các kim loại được xếp theo chiều giảm dần tính khử là:

Câu 12 [66604] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Mg, Cu, Fe, Ag. Kim loại trong dãy có tính khử mạnh nhất là

Câu 13 [11052] - [Loga.vn]

Chất rắn nào sau đây không tan được vào dung dịch KOH?

Câu 14 [11455] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 42,90 gam Zn trong lượng vừa đủ V mol dung dịch HNO3 10% (d = 1,26 g/ml), sau phản ứng thu được dung dịch A chứa 129,54 gam hai muối tan và 4,032 lít (ở đktc) hỗn hợp 2 khí NO và N2O. Giá trị của V là:

Câu 15 [4743] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook