Chi tiết đề thi

Toán Giữa Kì II

tn7412700
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [61297] - [Loga.vn]

 1. 1. Cho giá trị gần đúng của \[\frac{8}{17}\] là \[0,47\]. Sai số tuyệt đối của số \[0,47\] là

Câu 2 [61143] - [Loga.vn]

 1. 1. Cho mệnh đề \[\forall x\in \mathbb{R},\,{{x}^{2}}-x+7<0\]. Hỏi mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên?

Câu 3 [15797] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ . hàm số $y'=f'\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?


Câu 4 [14636] - [Loga.vn]

Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Nhận định nào sau đây không đúng?

Câu 5 [61105] - [Loga.vn]

 1. 1. Cho tập hợp $A=\left[ -\sqrt{3};\,\sqrt{5} \right)$. Tập hợp ${{C}_{\mathbb{R}}}A$ bằng

Câu 6 [13616] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{\left( x+3 \right)}^{e}}-\sqrt[6]{5-x}$ , Gọi $D$ là tập xác định của hàm số, khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 7 [61416] - [Loga.vn]

 1. 51. Kết quả của phép toán $\left( -\infty ;\,1 \right)\cap \left[ -1;\,2 \right)$ là

Câu 8 [61420] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho \[A=\left[ a;a+1 \right)\]. Lựa chọn phương án đúng.

Câu 9 [61340] - [Loga.vn]

Tập hợp \[A=\left\{ \left. x\in \mathbb{N} \right|\left( x-1 \right)\left( x+2 \right)\left( {{x}^{3}}+4x \right)=0 \right\}\] có bao nhiêu phần tử?

Câu 10 [61344] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho các tập hợp $A=\left\{ x\in \mathbb{R}|\,x<3 \right\}$, $B=\left\{ x\in \mathbb{R}|1

Câu 11 [61118] - [Loga.vn]

Tập \[\left( -\infty ;-3 \right)\cap \left[ -5;2 \right)\] bằng

Câu 12 [13438] - [Loga.vn]

Cho $0 < a < 1.$ Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

Câu 13 [61167] - [Loga.vn]

 1. 1. Cho các phát biểu sau đây:

(I): “17 là số nguyên tố”

(II): “Tam giác vuông có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh huyền”

(III): “Các em C14 hãy cố gắng học tập thật tốt nhé !”

(IV): “Mọi hình chữ nhật đều nội tiếp được đường tròn”

Hỏi có bao nhiêu phát biểu là một đề?

Câu 14 [61383] - [Loga.vn]

Phương trình $\left| 3x-1 \right|=2x-5$ có bao nhiêu nghiệm?

Câu 15 [61350] - [Loga.vn]

Cho $A$, $B$ là các tập khác rỗng và $A\subset B$. Khẳng định nào sau đây sai?

Câu 16 [61417] - [Loga.vn]

Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề \[P:''\forall x\in \mathbb{N};{{x}^{2}}+x-1>0''\].

Câu 17 [61427] - [Loga.vn]

 1. 51. Lớp 10A có $10$ học sinh giỏi Toán, $10$ học sinh giỏi Lý, $11$ học sinh giỏi hóa, $6$học sinh giỏi cả Toán và Lý, $5$ học sinh giỏi cả Hóa và Lý, $4$ học sinh giỏi cả Toán và Hóa, $3$ học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A là

Câu 18 [61149] - [Loga.vn]

 1. 1. Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) là biểu diễn của tập hợp nào?

Câu 19 [61380] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho $A=\left[ 1;+\infty \right)$, $B=\left\{ x\in \mathbb{R}|{{x}^{2}}+1=0 \right\}$, $C=\left( 0;4 \right)$. Tập $\left( A\cup B \right)\cap C$ có bao nhiêu phần tử là số nguyên.

Câu 20 [61172] - [Loga.vn]

 1. 1. Cho mệnh đề “Có một học sinh trong lớp C4 không chấp hành luật giao thông”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là

Câu 21 [61110] - [Loga.vn]

Tìm mệnh đề đúng.

Câu 22 [61279] - [Loga.vn]

 1. 1. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “$2018$ là số tự nhiên chẵn” là

Câu 23 [61268] - [Loga.vn]

 1. 1. Cho mệnh đề: “ Có một học sinh trong lớp 10A không thích học môn Toán”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là:

Câu 24 [61327] - [Loga.vn]

 1. 1. ] Chọn mệnh đề sai.

Câu 25 [61145] - [Loga.vn]

 1. 1. nào sau đây không là mệnh đề?

Câu 26 [61357] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho \[A=\left( -\infty ;5 \right]\], \[B=\left( 0;+\infty \right)\]. Tìm\[A\cap B\].

Câu 27 [61430] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho các tập hợp khác rỗng $\left[ m-1;\frac{m+3}{2} \right]$ và $B=\left( -\infty ;-3 \right)\cup \left[ 3;+\infty \right)$. Tập hợp các giá trị thực của $m$ để $A\cap B\ne \varnothing $ là

Câu 28 [61320] - [Loga.vn]

Mệnh đề nào sau là mệnh đề sai?

Câu 29 [61412] - [Loga.vn]

 1. 51. Cho $A=\left\{ 1\,;\,2\,;\,3 \right\}$, số tập con của $A$ là

Câu 30 [61113] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook