Chi tiết đề thi

Kiểm tra 1 tiết HK2

niemm0515046
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [15265] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về đột biến đối với tiến hoá?

I. Đột biến làm phát sinh các biến dị di truyền, cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hoá.

II. Đột biến gen làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm.

III. Đột biến NST thường gây chết cho thể đột biến nên không có ý nghĩa đối với tiến hoá.

IV Đột biến là nhân tố tiến hoá vì đột biến làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

Câu 2 [16474] - [Loga.vn]

Hãy tưởng tượng rằng trong năm 2100 con người đã thành lập một thuộc địa vĩnh viễn trên sao Hoả, và do thiếu nhiên liệu của tên lửa, hòn đảo sao Hoả đã bị cô lập khỏi Trái Đất trong 1000 năm. Sau khi tiếp xúc được khôi phục, người ta phát hiện ra rằng một tỷ lệ cao hơn của dân số sao Hoả có mái tóc xoăn tự nhiên so với dân số trên Trái Đất. Giải thích tiến hoá có khả năng nhất cho điều này là gì?

Câu 3 [40277] - [Loga.vn]

Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?

   

Câu 4 [39954] - [Loga.vn]

Quá trình hình thành loài thường trải qua nhiều giai đoạn trung trung gian, mỗi giai đoạn sự cách ly giữa các quần thể ngày càng được xác lập bền vững hơn cho đến khi có sự cách ly hoàn toàn về sinh sản. Trong số các hiện tượng chỉ ra dưới đây:

(1) Con lai giữa lừa và ngựa không có khả năng sinh sản.

(2) Chim sẽ cái không hứng thú với tiếng hót họa mi trống.

(3) Cấu tạo cơ quan sinh dục của chuột và voi khác nhau, không giao phối được.

(4) Nòi chim sẻ châu Á giao phối với chim sẻ châu Âu nhưng phôi tạo ra không phát triển được.

(5) Phượng ra hoa vào mùa hè, hoa sữa ra hoa vào mùa thu, chúng không thể giao phấn. Các ví dụ về hiện tượng cách ly trước hợp tử bao gồm:

    

Câu 5 [4866] - [Loga.vn]

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

Câu 6 [69691] - [Loga.vn]

Trong quá trình tiến hóa, các yếu tố ngẫu nhiên có vai trò nào sau đây?

Câu 7 [42118] - [Loga.vn]

Ai là người đầu tiên phát hiện ở cây hoa phấn có sự di truyền tế bào chất?

Câu 8 [16370] - [Loga.vn]

Theo quan niệm hiện đại về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng ?

Câu 9 [39942] - [Loga.vn]

Kỷ Silua thuộc đại Cổ sinh bắt đầu cách đây khoảng 444 triệu năm với đặc điểm quá trình hình thành các lục địa, mực nước biển dâng cao và khí hậu nóng ẩm, trong đó đặc điểm các sinh vật điển hình bao gồm:

     

    

Câu 10 [15213] - [Loga.vn]

Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là

Câu 11 [4071] - [Loga.vn]

Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 12 [52654] - [Loga.vn]

Hình thành loài bằng con đường địa lí thường xảy ra đối với loài

Câu 13 [46072] - [Loga.vn]

Khi nói về quá trình phát sinh sự sống trên Trái đất, kết luận nào sau đây là đúng?

Câu 14 [44605] - [Loga.vn]

Khi nói về các chu trình sinh địa hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Việc sử dụng quá nhiều nhiên liệu hóa thạch có thể làm cho khí hậu Trái Đất nóng lên.

(2) Tất cả lượng cacbon của quần xã được trao đổi liên tục theo vòng tuần hóa kín.

(3) Vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn nitrit hóa và vi khuẩn phản nitrat hóa luôn làm giàu nguồn dinh dưỡng khoáng nitơ cung cấp cho cây.

(4) Nước trên Trái Đất luôn luân chuyển theo vòng tuần hoàn.

Câu 15 [18916] - [Loga.vn]

Cho các nhận xét sau:

(1) Kết thúc quá trình tiến hóa hóa học chưa có sự xuất hiện của sự sống.

(2) Trong điều kiện tự nhiên nguyên thủy có oxi phân tử và các hợp chất chứa cacbon.

(3) Trong quá trình tiến hóa ADN xuất hiện trước ARN.

(4) Những cá thể sống đầu tiên được hình thành trong khí quyển nguyên thủy.

(5) Các hạt coaxecva vẫn chịu tác động của chọn lọc tự nhiên.

(6) Đại dương là môi trường sống lý tưởng để tạo lên các hạt coaxecva.

(7) Ngày nay không còn quá trình tiến hóa sinh học.

(8) Kết thúc quá trình tiến hóa tiền sinh học là sự hình thành của tế bào sơ khai.

Có bao nhiêu nhận xét sai?

Câu 16 [44036] - [Loga.vn]

Quan hệ giữa các cá thể trong quần thể được thể hiện ở hình bên có ý nghĩa:

  1. Đảm bảo cho quần thể thích nghi tốt hơn với điều kiện môi trường, tồn tại ổn định với thời gian, chống lại các tác nhân bất lợi từ môi trường.
  2. Giúp quần thể sinh vật duy trì mật độ cá thể phù hợp với sức chứa của môi trường.
  3. Tạo hiệu quả nhóm, khai thác tối ưu nguồn sống.
  4. Loại bỏ các cá thể yếu, giữ lại các cá thể có đặc điểm thích nghi với môi trường, đảm bảo và thúc đẩy quần thể phát triển.
  5. Tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể trong quần thể.

Tổ hợp đúng là:

Câu 17 [15306] - [Loga.vn]

Theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 18 [15161] - [Loga.vn]

Nội dung nào sau đây đúng khi nói về các nhân tố tiến hóa?

Câu 19 [15433] - [Loga.vn]

Đặc điểm nổi bật của kỉ Silua là ?

Câu 20 [46778] - [Loga.vn]

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa?

Câu 21 [41756] - [Loga.vn]

Khi nói về sự hình thành loài mới, ý nào là chính xác?

Câu 22 [5108] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây không đúng?

Câu 23 [46545] - [Loga.vn]

Cơ quan tương tự là những cơ quan

Câu 24 [20324] - [Loga.vn]

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về nhân tố tiến hóa có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu có sự di – nhập gen chắc chắn làm giảm alen của quần thể.

II. Nếu quần thể chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm nghèo vốn gen quần thể.

III. Nếu quần thể chịu tác động của đột biến có thể xuất hiện alen mới.

IV. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen làm biến đổi tần số alen của quần thể.

Câu 25 [46721] - [Loga.vn]

Khi nói về nhân tố tiến hoá di - nhập gen, điều nhận xét nào sau đây sai?

Câu 26 [44186] - [Loga.vn]

Nguyên liệu cho quá trình tiến hóa có thể là đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể, song đột biến gen vẫn được coi là nguyên liệu chủ yếu. Nguyên nhân nào sau đây là không phù hợp?

Câu 27 [47632] - [Loga.vn]

Quá trình nào sau đây sẽ tạo ra các alen mới?

Câu 28 [4147] - [Loga.vn]

Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình tiến hóa nhỏ ?

Câu 29 [45630] - [Loga.vn]

Trong các hình thức vận động sinh trưởng sau đây, hình thức vận động nào không liên quan đến sinh trưởng của tế bào?

Câu 30 [53031] - [Loga.vn]

Ví dụ nào sau đây là biểu hiện của cách li trước hợp tử?

Câu 31 [15473] - [Loga.vn]

Ví dụ nào sau đây phản ánh sự tiến hóa phân li?

Câu 32 [15675] - [Loga.vn]

Xét các ví dụ sau:

(1) Ngựa vằn phân bố ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố ở Trung Á

(2) Cừu có thể phối với dê tạo thành hợp từ nhưng hợp tử bị chết mà không phát triển thành phôi.

(3) Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản

(4) các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa khác

Có bao nhiêu ví dụ là biểu hiện của cách li trước hợp tử?

Câu 33 [4875] - [Loga.vn]

Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 34 [40500] - [Loga.vn]

Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 35 [40997] - [Loga.vn]

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên có chung đặc điểm nào sau đây?

Câu 36 [39711] - [Loga.vn]

Sự kiện nổi bật nhất về địa chất, khí hậu và sinh vật điển hình ở đại Trung sinh là

Câu 37 [7472] - [Loga.vn]

Các nhân tố nào dưới đây làm thay đổi tần số alen nhanh và được xem là các nhân tố  gây nên sự tiến hóa mạnh trong sinh giới?

Câu 38 [47278] - [Loga.vn]

Trong các ví dụ sau, những ví dụ nào thuộc loại cách li trước hợp tử?

$\left( 1 \right)$ Ếch và nhái cùng sống trong một môi trường nhưng do có tập tính giao phối khác nhau nên chúng không giao phối với nhau.

$\left( 2 \right)$ Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết.

$\left( 3 \right)$ Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la. Con la không có khả năng sinh sản.

$\left( 4 \right)$ Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của loài cây khác.

 

Câu 39 [47292] - [Loga.vn]

Trong các ví dụ sau đây, có bao nhiêu ví dụ thuộc dạng cách li sau hợp tử?

$\left( 1 \right)$ Các cá thể giao phối với nhau và sinh con nhưng con không sinh sản hữu tính.

$\left( 2 \right)$ Hai quần thể sinh sản vào hai mùa khác nhau.

$\left( 3 \right)$ Các cá thể của quần thể này có giao phối với cá thể của quần thể kia nhưng không hình thành hợp tử.

$\left( 4 \right)$ Các cá thể của quần thể này có giao phối với cá thể của quần thể kia nhưng phôi bị chết trước khi sinh.

$\left( 5 \right)$ Các cá thể có tập tính giao phối khác nhau nên mặc dù ở trong một môi trường nhưng bị cách li sinh sản.

Câu 40 [46783] - [Loga.vn]

Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây sai?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook