Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
3 lượt thi
Toán
Trung bình
(1)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [3669] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số nào sau đây nằm phía dưới trục hoành?

Câu 2 [30751] - [Loga.vn]

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt[3]{-{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}}}{x-1}$ có phương trình:

Câu 3 [30054] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right) $có đồ thị như hình vẽ bên.

Mệnh đề nào sau đây đúng về hàm số đó ?

Câu 4 [20294] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau:


 

Mệnh đề nào dưới đây là sai ? 

Câu 5 [23588] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đồ thị như hình bên. Xác định tất cả các giá trị của tham số m để phương trình \[\left| f\left( x \right) \right|=2{{m}^{2}}-m+3\] có 6 nghiệm thực phân biệt.

 


Câu 6 [34122] - [Loga.vn]

Đường cong hình bên dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

Câu 7 [15562] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\frac{x-1}{x+1}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu 8 [34677] - [Loga.vn]

Gọi ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$ là hai nghiệm của phương trình ${{x}^{2}}-5x+6=0.$ Tính giá trị của $A={{5}^{{{x}_{1}}}}+{{5}^{{{x}_{2}}}}.$

Câu 9 [35369] - [Loga.vn]

Số điểm cực trị của hàm số $y={{x}^{4}}+100$ là:

Câu 10 [34101] - [Loga.vn]

Tìm M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-9x+35\] trên đoạn \[\left[ -4;4 \right]\].

Câu 11 [34718] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên $\mathbb{R}$ ?

Câu 12 [39867] - [Loga.vn]

Cho đồ thị $\left( H \right):\,\frac{2x-4}{x-3}.$ Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị $\left( H \right)$ tại giao điểm của $\left( H \right)$ và \[\text{Ox}.\]

Câu 13 [28994] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng khi nói về tính đơn điệu của hàm số \[y=a{{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+cx+d,a\ne 0\].

Câu 14 [35358] - [Loga.vn]

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\sqrt{2}\cos 2x+4\sin x$ trên đoạn $\left[ 0;\frac{\pi }{2} \right]$ .

Câu 15 [33219] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=x+\sqrt{{{x}^{2}}+1}$ tại điểm có hoành độ $x=0$ là:

Câu 16 [1972] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất của hàm số $y=\frac{x-1}{x+2}$ trên đoạn $\left[ 0;2 \right]$ là:

Câu 17 [22848] - [Loga.vn]

Các điểm cực tiểu của hàm số \[y={{x}^{4}}+3{{x}^{2}}+2\] là: 

Câu 18 [36235] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\frac{{{x}^{5}}}{5}-\frac{{{x}^{3}}}{3}+2$ có mấy điểm cực trị ?

Câu 19 [26195] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{m}{3}{{x}^{3}}-m{{x}^{2}}+3x+1$ ($m$ là tham số thực ). Tìm giá trị nhỏ nhất của $m$ để hàm số trên luôn đồng biến trên $R$.

Câu 20 [35569] - [Loga.vn]

Số đường tiệm cận của hàm số \[y=\frac{\sqrt{-{{x}^{2}}+2x}}{x-1}\] là:

Câu 21 [1967] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-{{x}^{2}}$ có đồ thị $\left( C \right)$ trong hình vẽ.

Dựa vào đồ thị $\left( C \right)$hãy tìm tất cả các giá trị của tham số k để phương trình sau có bốn nghiệm thực phân biệt $4{{x}^{2}}\left( 1-{{x}^{2}} \right)=1-k.$ 

Câu 22 [54771] - [Loga.vn]

Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

Câu 23 [57790] - [Loga.vn]

Cho hàm số có đồ thị (C): $y=\frac{2x+1}{x-1}$. Gọi M là điểm bất kì thuộc đồ thị (C). Gọi tiếp tuyến của đồ thị (C) tại M cắt các tiệm cận của (C) tại hai điểm P và Q. Gọi G là trọng tâm tam giác IPQ (với I là giao điểm của hai đường tiệm cận của (C)). Diện tích tam giác GPQ là

Câu 24 [52891] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Câu 25 [46572] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-\left( {{m}^{2}}-2 \right)x+{{m}^{2}}\] có đồ thị là đường cong \[\left( C \right)\]. Biết rằng các số thực \[{{m}_{1}};\,\,{{m}_{2}}\] của tham số m để hai điểm cực trị của \[\left( C \right)\] và giao điểm của \[\left( C \right)\] với trục hoành tạo thành 4 đỉnh của hình chữ nhật. Tính \[T=m_{1}^{4}+m_{2}^{4}\].

Câu 26 [5693] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số \[y={{x}^{3}}+2{{x}^{2}}+\left( m-3 \right)x+m\] có 2 điểm cực trị và điểm \[M\left( 9;-5 \right)\] nằm trên đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số. 

Câu 27 [5150] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[f\left( x \right)\] có đạo hàm trên \[R\] và có đồ thị hàm \[y=\text{ }f'\left( x \right)\] như hình vẽ. Xét hàm số \[g\left( x \right)=f\left( {{x}^{2}}-2 \right).\] Mệnh đề nào dưới đây sai ?


Câu 28 [618] - [Loga.vn]

Một trong các đồ thị ở hình vẽ là đồ thị của hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'\left( 0 \right)=0,f''\left( x \right)

Câu 29 [24109] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=f\left( x \right)\]có đạo hàm trên khoảng\[\left( a;b \right)\] Mệnh đề nào sau đây là sai ? 

Câu 30 [11866] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng thiến thiên như sau:

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào?

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

5

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)

hay

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook