Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
2 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [5522] - [Loga.vn]

. Điều nào sau đây không đúng khi nói về metyl fomat?

Câu 2 [61664] - [Loga.vn]

Hiđro hóa hoàn toàn a mol triolein thu cần vừa đủ 1,344 lít H2 (đktc). Giá trị của a là

Câu 3 [61697] - [Loga.vn]

Benzyl axetat là este có mùi thơm hoa nhài. Công thức benzyl axetat là

Câu 4 [55392] - [Loga.vn]

Etyl fomiat có thể phản ứng được với chất nào sau đây ?

Câu 5 [54240] - [Loga.vn]

Trung hòa a mol axit hữu cơ A cần 2a mol NaOH. Đốt cháy a mol A được 2a mol CO2. CT A là

Câu 6 [55386] - [Loga.vn]

Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Câu 7 [62785] - [Loga.vn]

Ứng với công thức phân tử C3H6O2. Số đồng phân este là

Câu 8 [5026] - [Loga.vn]

Tỉ khối hơi của este no, đơn chức, mạch hở X so với không khí bằng 2,5517. Công thức phân tử của X là

Câu 9 [11976] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây khả năng tham gia phản ứng tráng gương:

Câu 10 [55570] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng :

(1) X + O2 --(Xt,to)-->axit cacboxylic Y1 (2) X + H2 --(Xt,to)--> Ancol Y2

Biết Y3 có công thức phân tử C6H10O2. Tên gọi của X là:

Câu 11 [32944] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm ba este đều mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức; trong phân tử mỗi este có số liên kết không quá 3. Đun nóng 22,28 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm các muối và hỗn hợp Z chứa ba ancol đều no. Tỉ khối hơi của Z so với H2 bằng 28,75. Đốt cháy toàn bộ Y cần dùng 0,23 mol O2, thu được 19,61 gam Na2CO3 và 0,43 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Biết rằng trong X, este có khối lượng phân tử nhỏ nhất chiếm 50% về số mol của hỗn hợp. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn nhất trong X là

Câu 12 [7412] - [Loga.vn]

Cho 0,05 mol hỗn hợp 2 este đơn chức X và Y phản ứng vừa đủ với dunga dịch NaOH thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3. Nếu làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn khan . Giá trị của m là

Câu 13 [62429] - [Loga.vn]

Cho m gam hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và C2H5COOH tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m bằng

Câu 14 [24959] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường axit, thu được axit oleic và axit stearic có tỉ lệ mol tương ứng 1:2. Khối lượng phân tử của X là

Câu 15 [6735] - [Loga.vn]

Số đồng phân của este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là

Câu 16 [3221] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn 6,8 gam X đơn chức trong 100 gam dung dịch NaOH 20% đun nóng, thu được dung dịch Y. Trung hòa kiềm dư trong Y cần dung 200 ml dung dịch H2SO4 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

Câu 17 [32804] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất sau: H2N-CH2-COONa, C6H5NH2 (anilin), ClH3N-CH2-COOC2H5, CH3NH3Cl. Số chất trong dãy phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng là.

Câu 18 [29663] - [Loga.vn]

Hai este A, B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2, A và B đều cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1:1. A tác dụng với dd NaOH cho một muối và một andehit. B tác dụng với dd NaOH dư cho 2 muối và nước, các muối đều có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của CH3COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của A và B lần lượt là

Câu 19 [9687] - [Loga.vn]

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là:

Câu 20 [52580] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook