Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
40
72 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [47] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau

Hàm số $y=f\left( x \right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu 2 [35787] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn đáp án A, B, C và D dưới đây, có đúng một cực trị ?

Câu 3 [27792] - [Loga.vn]

 Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y\,=\,\frac{x\,-\,3}{{{x}^{2}}\,+\,1}$.

Câu 4 [13478] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trên $\left[ { - 1;5} \right]$ để hàm số $y = \frac{1}{3}{x^3} - {x^2} + mx + 1$ đồng biến trên khoảng $\left( { - \infty ; + \infty } \right)?$

Câu 5 [16269] - [Loga.vn]

Có mấy loại cacbohiđrat quan trọng?

Câu 6 [16653] - [Loga.vn]

Từ các ancol C3H8O và các axit C4H8O2 có thẻ tạo ra số este là đồng phân cấu tạo của nhau là:

Câu 7 [27462] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số \[m\]để hàm số $y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}+\left( m-1 \right){{x}^{2}}+\left( 2m-3 \right)x-\frac{2}{3}$

đồng biến trên

Câu 8 [45617] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình ${{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-{{m}^{3}}+3{{m}^{2}}=0$ có ba nghiệm phân biệt.

Câu 9 [22868] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{\ln x}{x}.\] Mệnh đề nào sau đây đúng ? 

Câu 10 [31523] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=-{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+9x+4\] đồng biến trên khoảng:

Câu 11 [16028] - [Loga.vn]

Chất X có công thức phân tử C2H7O3N. Khi cho X tác dụng với dung dịch HC1 hoặc dung dịch NaOH đun nóng nhẹ đều thấy khí thoát ra. Lấy 0,1 mol X cho vào dung dịch chứa 0,25 mol KOH. Sau phản ứng cô cạn dung dịch được chất rắn Y, nung nóng Y đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

Câu 12 [24528] - [Loga.vn]

Tìm tập giá trị T của hàm số $y=\sqrt{x-3}+\sqrt{5-x}.$ 

Câu 13 [31413] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=a{{x}^{4}}+bx+c\left( a\ne 0 \right)\] có 1 cực tiểu và 2 cực đại khi và chỉ khi:

Câu 14 [41599] - [Loga.vn]

Trong các hàm số \[y=\frac{x-1}{3x+2},\,\,y={{5}^{x}},\,\,y={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+3x-1,\,\,y=\tan x+x\] có bao nhiêu hàm số đồng biến trên \[\mathbb{R}\].

Câu 15 [517] - [Loga.vn]

Hàm số $y=f\left( x \right)$ (có đồ thị như hình vẽ) là hàm số nào trong 4 hàm số sau?


Câu 16 [235] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho mặt cầu $\left( S \right)$:${{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x=0$ và mặt cầu $\left( S' \right)$:${{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x+z=0$. Kí hiệu $I$ là tâm của $\left( S \right)$, $I'$ là tâm của $\left( S' \right)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 17 [64655] - [Loga.vn]

Câu 18 [20435] - [Loga.vn]

X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở không cho phản ứng tráng gương (trong đó X no, Y và Z có 1 liên kết đôi C = C trong phân tử). Đốt cháy 23,58 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với O2 vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 137,79 gam so với trước phản ứng. Mặt khác, đun nóng 23,58 gam E với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M (vừa đủ) thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp 2 ancol kế tiếp thuộc cùng một dãy đồng đẳng. Thêm NaOH rắn, CaO rắn dư vào F rồi nung thu được hỗn hợp khí G. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Vậy phần trăm khối lượng của khí có phân tử khối nhỏ trong G gần nhất với giá trị

Câu 19 [48283] - [Loga.vn]

Bảng biến thiên trong hình dưới là của hàm số nào trong các hàm số đã cho ?

Câu 20 [34718] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên $\mathbb{R}$ ?

Câu 21 [45585] - [Loga.vn]

Số điểm cực trị của hàm số $y={{\left( x-1 \right)}^{2017}}$ là:

Câu 22 [16736] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 23 [22871] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đạo hàm\[f'\left( x \right)={{x}^{2}}+1.\] Khẳng định nào sau đây đúng ? 

Câu 24 [282] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[Oxyz\], cho 3 điểm \[A\left( 1;2;-1 \right),\,\,B\left( -3;4;3 \right)\], \[C\left( 3;1;-3 \right)\]. Số điểm \[D\] sao cho 4 điểm \[A,B,C,D\] là 4 đỉnh của một hình bình hành là

Câu 25 [4435] - [Loga.vn]

Tìm tham số m để hàm số $y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-m{{x}^{2}}+\left( m+2 \right)x+2018$ không có cực trị.

Câu 26 [44093] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{1}{x}.$ Khẳng định nào dưới đây là đúng ?

Câu 27 [16616] - [Loga.vn]

Khi thủy phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol?

Câu 28 [16008] - [Loga.vn]

Nhúng một thanh sắt (dư) vào 100 mL dung dịch CuSO4 x mol/l. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh sắt tăng 0,4 gam. Biết tất cả Cu sinh ra đều bám vào thanh sắt. Giá trị củax là

Câu 29 [16743] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: CH3COOCH3, HCOOCH3, HCOOC6H5, CH3COOC2H5. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là:

Câu 30 [16640] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức no, bậc một thu được CO2 và H2O với tỷ lệ mol tương ứng 2 : 3. Tên gọi của amin đó là

Câu 31 [27762] - [Loga.vn]

Hàm số $y=-{{x}^{3}}+3x-5$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu 32 [23845] - [Loga.vn]

Giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{2x+3}{5-x}$ là:

Câu 33 [16667] - [Loga.vn]

Thủy phân 1 kg sắn chứa 20% tinh bột trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng 85% thì lượng glucozơ thu được là

Câu 34 [15883] - [Loga.vn]

Este A tạo bởi 2 axit cacboxylic X, Y (đều mạch hở, đơn chức) và ancol Z. Xà phòng hóa hoàn toàn a gam A bằng 140 ml dung dịch NaOH tM thì cần dùng 80 ml dung dịch HCl 0,25M để trung hòa vừa đủ lượng NaOH dư, thu được dung dịch T. Cô cạn T thu được b gam hỗn hợp muối khan N. Nung N trong NaOH khan dư có thêm CaO thu được chất rắn R và hỗn hợp khí K gồm 2 hidrocacbon có tỉ khối với oxi là 0,625. Dẫn K lội qua nước brom thấy có 5,376 lít 1 khí thoát ra, cho toàn bộ R tác dụng với axit H2SO4 loãng dư thấy có 8,064 lít khí CO2 sinh ra. Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam Z cần dùng 2,352 lít oxi sinh ra nước CO2 có tỉ lệ khối lượng 6 : 11. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị a gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 35 [16738] - [Loga.vn]

Nhúng một thanh sắt (dư) vào 100 mL dung dịch CuSO4 x mol/l. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh sắt tăng 0,4 gam. Biết tất cả Cu sinh ra đều bám vào thanh sắt. Giá trị của

x

Câu 36 [16072] - [Loga.vn]

Khí cười (laughing gas) thực chất là một chất kích thích được bán tại các quán bar ở một số quốc gia. Người ta bơm khí này vào một trái bóng bay, gọi là bóng cười và cung cấp cho các khách có yêu cầu. Giới Y khoa thế giới đã cảnh báo rằng khí cười ảnh hưởng trực tiếp tới hệ tim mạch, hệ thần kinh mà hậu quả xấu là nếu lạm dụng sẽ dẫn tới trầm cảm hoặc thiệt mạng. Khí cười có công thức là

Câu 37 [35581] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{{{x}^{3}}}{3}-2{{x}^{2}}+3x+\frac{2}{3}.\] Toạ độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là

Câu 38 [40729] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đạo hàm $f'\left( x \right)=3{{x}^{2}}+2,\,\forall x\in \mathbb{R}.$ Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 39 [6870] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có \[\underset{x\to -\infty }{\mathop{lim~}}\,~f\left( x \right)=-1~~v\grave{a}~\underset{x\to +\infty }{\mathop{~lim}}\,f\left( x \right)=-1.\] Tìm phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \[y=2-2017.\text{ }f\left( x \right)?\] 

Câu 40 [48597] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để đồ thị hàm số \[y=\text{ }2{{x}^{3}}-\text{ }6{{x}^{2}}-m+\text{ }1\] luôn cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook