Chi tiết đề thi

chậc 1234hehehee

vongolalambo1061412
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [37560] - [Loga.vn]

Lăng kính có góc chiết quang A = $60^0$, chiết suất n = \[\sqrt{2}\]. Góc lệch D đạt giá trị cực tiểu khi góc tới i có giá trị:

Câu 2 [40748] - [Loga.vn]

Một sóng cơ học có tần số 500Hz truyền đi với tốc độ 250 m/s. Độ lệch pha giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng đường truyền sóng là \[\frac{\pi }{4}\] khi khoảng cách giữa chúng bằng

Câu 3 [40754] - [Loga.vn]

Tại một điểm O trên mặt thoáng của chất lỏng yên lặng, ta tạo ra một dao động điều hòa vuông góc với mặt thoáng có chu kì 0,5 s. Từ O có các vòng tròn lan truyền ra xa xung quanh, khoảng cách hai vòng liên tiếp là 0,5 m. Vận tốc truyền sóng nhận giá trị nào trong các giá trị sau:

Câu 4 [42010] - [Loga.vn]

Một sóng cơ truyền theo một đường thẳng từ M đến N với bước sóng λ. Biết khoảng cách MN = d. Độ lệch pha Δφ của dao động tại hai điểm M và N là

Câu 5 [57046] - [Loga.vn]

Một sóng cơ truyền trên sợi dây dài theo trục \[Ox\]. Tại một thời điểm nào đó sợi dây có dạng như hình vẽ, phần tử tại \[M\] đang đi xuống với tốc độ $20\pi \sqrt{2}$cm. Biết rằng khoảng cách từ vị trí cân bằng của phần tử tại \[M\] đến vị trí cân bằng của phần tử tại \[O\] là 9 cm. Chiều và tốc độ truyền của sóng là

Câu 6 [37735] - [Loga.vn]

Trên một đường thẳng cố định trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ và phản xạ âm, một máy thu ở cách nguồn âm một khoảng d thu được âm có mức cường độ âm là L; khi dịch chuyển máy thu ra xa nguồn âm thêm 9 m thì mức cường độ âm thu được là L – 20 dB. Khoảng cách d là

Câu 7 [56634] - [Loga.vn]

Hai nguồn phát sóng kết hợp \[A\], \[B\] trên mặt thoáng của một chất lỏng dao động theo phương trình ${{u}_{A}}=6\cos \left( 20\pi t \right)$mm; ${{u}_{B}}=4\cos \left( 20\pi t \right)$mm. Coi biên độ sóng không giảm theo khoảng cách, tốc độ sóng $v=40$cm/s. Khoảng cách giữa hai nguồn \[AB=20\] cm. Số điểm dao động với tốc độ cực đại bằng $16\pi $cm/s trên đoạn \[AB\] là

Câu 8 [36353] - [Loga.vn]

Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10 Hz, dao động truyền đi với vận tốc 0,4 m/s trên phương Oy, trên phương này có 2 điểm P và Q theo thứ tự đó PQ = 15 cm. Cho biên độ a = 1 cm và biên độ không thay đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 1 cm thì li độ tại Q là

Câu 9 [14787] - [Loga.vn]

Cho cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12W/m2. Một âm có mức cường độ âm là 80dB thì có cường độ âm là

Câu 10 [40171] - [Loga.vn]

Hình bên là biểu diễn sự phụ thuộc của mức cường độ âm I. Cường độ âm chuẩn gần giá trị nào nhất sau đây?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook