Chi tiết đề thi

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 5-6đ 03

ctvloga435
0 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [66630] - [Loga.vn]

Kim loại Fe phản ứng được với dd

Câu 2 [66629] - [Loga.vn]

Hai dd đều phản ứng được với kim loại Cu là

Câu 3 [66628] - [Loga.vn]

Kim loại Cu phản ứng được với dd

Câu 4 [66627] - [Loga.vn]

Đồng (Cu) tác dụng được với dd

 

Câu 5 [66626] - [Loga.vn]

Hai kim loại đều phản ứng được với dd Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là

Câu 6 [66625] - [Loga.vn]

Một kim loại phản ứng với dd CuSO4 tạo ra Cu. Kim loại đó là

Câu 7 [66624] - [Loga.vn]

Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

Câu 8 [66623] - [Loga.vn]

Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

Câu 9 [66622] - [Loga.vn]

Kim loại không phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là

Câu 10 [66621] - [Loga.vn]

Kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dd có môi trường kiềm là

Câu 11 [66620] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là

Câu 12 [66619] - [Loga.vn]

Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, tạo ra dd có môi trường kiềm là

Câu 13 [66618] - [Loga.vn]

Kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là

Câu 14 [66617] - [Loga.vn]

Vàng là kim loại quý hiếm, tuy nhiên vàng bị hoà tan trong dd

Câu 15 [66616] - [Loga.vn]

Kim loại phản ứng được với dd HNO3 đặc, nguội là

Câu 16 [66615] - [Loga.vn]

Kim loại không phản ứng được với axit HNO3 đặc, nguội là

Câu 17 [66614] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: K, Mg, Cu, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dd HCl là

Câu 18 [66613] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dd HCl là

Câu 19 [66612] - [Loga.vn]

Kim loại phản ứng được với dd H2SO4 loãng là

Câu 20 [66611] - [Loga.vn]

Kim loại phản ứng được với dd HCl loãng là

Câu 21 [66610] - [Loga.vn]

Kim loại tác dụng được với axit HCl là

Câu 22 [66609] - [Loga.vn]

Kim loại phản ứng được với dd HCl là

Câu 23 [66608] - [Loga.vn]

Dãy gồm các ion được sắp xếp theo thứ tự tính oxi hóa giảm dần từ trái sang phải là:

Câu 24 [66607] - [Loga.vn]

Dãy các kim loại được xếp theo chiều giảm dần tính khử là:

Câu 25 [66606] - [Loga.vn]

Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là

Câu 26 [66605] - [Loga.vn]

Dãy các kim loại được xếp theo chiều giảm dần tính khử là:

Câu 27 [66604] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Mg, Cu, Fe, Ag. Kim loại trong dãy có tính khử mạnh nhất là

Câu 28 [66603] - [Loga.vn]

Cho các kim loại: Na, Mg, Fe, Al; kim loại có tính khử mạnh nhất là

Câu 29 [66602] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Fe, K, Mg, Ag. Kim loại trong dãy có tính khử yếu nhất là

Câu 30 [66601] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: K, Mg, Na, Al. Kim loại có tính khử mạnh nhất trong dãy là

Câu 31 [66600] - [Loga.vn]

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

Câu 32 [66599] - [Loga.vn]

Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là

Câu 33 [66598] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Mg, Cr, Na, Fe. Kim loại cứng nhất trong dãy là

Câu 34 [66597] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Al, Cr. Kim loại mềm nhất trong dãy là

Câu 35 [66596] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Na, Al, W, Fe. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là

Câu 36 [66595] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Fe, W, Hg, Cu. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là

Câu 37 [66594] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Ag, Fe, Au, Al. Kim loại trong dãy có độ dẫn điện tốt nhất là

Câu 38 [66468] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: C2H5OH; CH3COOH; C6H5OH; C2H5ONa; C6H5ONa; CH3COONa. Trong các chất đó, số cặp chất phản ứng được với nhau (ở điều kiện thích hợp) là:

Câu 39 [66466] - [Loga.vn]

Cho các chất: etilen; saccarozơ; axetilen; fructozơ; anđehit axetic; tinh bột; axit fomic; xenlulozơ; glucozơ. Số chất có thể phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa là:

Câu 40 [66464] - [Loga.vn]

Cho lần lượt Na, dung dịch NaOH vào các chất phenol, axit axetic, anđehit axetic, ancol etylic. Số lần có phản ứng xảy ra là

Câu 41 [66461] - [Loga.vn]

Cho các hợp chất hữu cơ sau: phenol, axit acrylic, anilin, vinyl axetat, metylamin, glyxin. Trong các chất đó, số chất làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường là

Câu 42 [66460] - [Loga.vn]

Trong số các chất : Metyl axetat, Tristearin, Glucozơ, Fructozơ, Saccarozơ, Tinh bột, Xenlulozơ, Anilin, Alanin, Protein. Số chất tham gia phản ứng thủy phân là

Câu 43 [66458] - [Loga.vn]

Trong ca c châ t : metan, etilen, benzen, stiren, glixerol, anđehit axetic, đimetyl ete, axit axetic, sô châ t co kha năng làm mâ t màu nươ c brom la

Câu 44 [66455] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: glucozơ, axetilen, saccarozơ, anđehit axetic, but-2-in, etyl fomat. Số chất khi tac dung vơi dung dich AgNO3 (NH3, to) cho kê t tu a là

Câu 45 [66450] - [Loga.vn]

Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen, fructozơ. Số lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là

Câu 46 [66447] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không tráng gương

Câu 47 [66438] - [Loga.vn]

Trong các công thức sau: C5H10N2O3, C8H14N2O4, C8H16N2O3, C6H13N3O3, C4H8N2O3, C7H12N2O5. Số

công thức không thể là đipeptit mạch hở là bao nhiêu? (Biết rằng trong peptit không chứa nhóm chức nào khác ngoài liên kết peptit –CONH–, nhóm –NH2 và –COOH).

Câu 48 [66442] - [Loga.vn]

Trong các chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen, axeton và butan, số chất có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) .

Câu 49 [66443] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: but-2-in, axetilen, fomanđehit, axit fomic, anđehit propionic, glucozơ, fructozơ. Số chất trong dãy có khả năng khử được AgNO3 trong dung dịch NH3 là:

Câu 50 [66445] - [Loga.vn]

Cho các chất : phenol, stiren, benzen, toluen, anilin, triolein, glixerol. Số chất tác dụng được với nước Brom là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook