Chi tiết đề thi

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 5-6đ 05

ctvloga435
0 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [67915] - [Loga.vn]

Có 4 dd riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dd một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

Câu 2 [67912] - [Loga.vn]

Trong pin điện hóa ZnCu, quá trình khử trong pin là

Câu 3 [67531] - [Loga.vn]

Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo ra muối sắt(II)?

Câu 4 [67528] - [Loga.vn]

Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X và hai kim loại trong Y lần lượt là:

Câu 5 [67524] - [Loga.vn]

Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)?

Câu 6 [67522] - [Loga.vn]

Cho dãy các ion : Fe2+, Ni2+, Cu2+, Sn2+. Trong cùng điều kiện, ion có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là

Câu 7 [67519] - [Loga.vn]

Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)?

Câu 8 [67504] - [Loga.vn]

Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kloại Fe là

Câu 9 [67502] - [Loga.vn]

Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:

Câu 10 [67490] - [Loga.vn]

Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là

Câu 11 [67487] - [Loga.vn]

Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3?

Câu 12 [67479] - [Loga.vn]

Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại

Câu 13 [67472] - [Loga.vn]

Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là

Câu 14 [67447] - [Loga.vn]

Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là (biết trong dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag):

Câu 15 [67386] - [Loga.vn]

Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dd H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dd X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

Câu 16 [67385] - [Loga.vn]

Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dd HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là

Câu 17 [67383] - [Loga.vn]

Hòa tan 6,5 gam Zn trong dd axit HCl dư, sau phản ứng cô cạn dd thì số gam muối khan thu được là

Câu 18 [67381] - [Loga.vn]

Hoà tan 22,4 gam Fe bằng dd HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

Câu 19 [67378] - [Loga.vn]

Hoà tan m gam Al bằng dd HCl (dư), thu được 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của m

Câu 20 [67374] - [Loga.vn]

Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dd HCl (dư) thu được thể tích khí H2 (ở đktc) là

Câu 21 [67368] - [Loga.vn]

Hai kim loại thường được điều chế bằng cách điện phân muối clorua nóng chảy là

Câu 22 [67364] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây thường được điều chế bằng cách điện phân muối clorua

nóng chảy ?

Câu 23 [67360] - [Loga.vn]

Kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

Câu 24 [67355] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây không tan trong dd HNO3 đặc, nguội ?

Câu 25 [67346] - [Loga.vn]

Kim loại phản ứng với dd H2SO4 loãng là

Câu 26 [67345] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cr, Fe. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo thành dd bazơ là

Câu 27 [67343] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Na, Fe, Cu, Ag. Kim loại có tính khử mạnh nhất trong dãy là

Câu 28 [67340] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Cs, Cr, Rb, K. Ở điều kiện thường, kim loại cứng nhất trong dãy là

Câu 29 [67338] - [Loga.vn]

Ở điều kiện thường, kim loại có độ cứng lớn nhất là

Câu 30 [67335] - [Loga.vn]

Phản ứng xảy ra ở cực âm của pin Zn - Cu là

Câu 31 [67325] - [Loga.vn]

Phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là

Câu 32 [67323] - [Loga.vn]

Cặp chất không xảy ra phản ứng là

Câu 33 [67320] - [Loga.vn]

Trong dd CuSO4, ion Cu2+ không bị khử bởi kim loại

Câu 34 [67318] - [Loga.vn]

Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ ở catot thu được

Câu 35 [67317] - [Loga.vn]

Trong công nghiệp, kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của kim loại đó là

Câu 36 [67315] - [Loga.vn]

Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất

Câu 37 [67314] - [Loga.vn]

Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là

Câu 38 [67313] - [Loga.vn]

Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại

Câu 39 [67311] - [Loga.vn]

Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại

Câu 40 [67308] - [Loga.vn]

Oxit kim loại bị khử bởi khí CO ở nhiệt độ cao là

Câu 41 [67305] - [Loga.vn]

Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là

Câu 42 [67302] - [Loga.vn]

Chất không khử được sắt oxit (ở nhiệt độ cao) là

Câu 43 [67300] - [Loga.vn]

Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dd

Câu 44 [67299] - [Loga.vn]

Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn, ta có thể dùng một lượng dư dd

Câu 45 [67297] - [Loga.vn]

Dd muối nào sau đây tác dụng được với cả Ni và Pb?

Câu 46 [67296] - [Loga.vn]

Hai kim loại Al và Cu đều phản ứng được với dd

Câu 47 [67293] - [Loga.vn]

Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dd

Câu 48 [66633] - [Loga.vn]

Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dd Pb(NO3)2

Câu 49 [66632] - [Loga.vn]

Dd FeSO4 và dd CuSO4 đều tác dụng được với

Câu 50 [66631] - [Loga.vn]

Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tác dụng được với dd

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook