Chi tiết đề thi

đề 15 phút chương 2

trandienbv
3 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
21
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [57954] - [Loga.vn]

Giá trị m để phương trình $x^{4}-8x^{2}+3-4m=0$ có 4 nghiệm thực phân biệt là

Câu 2 [26515] - [Loga.vn]

Phương trình nào dưới đây có nghiệm trong khoảng \[\left( 0;1 \right)?\] 

Câu 3 [24079] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình \[\cos 2x-4\cos x-m=0\] có nghiệm. 

Câu 4 [57545] - [Loga.vn]

Giá trị của m làm cho phương trình  có hai nghiệm dương phân biệt là

Câu 5 [58209] - [Loga.vn]

Tình tổng các nghiệm trong đoạn [0;30] của phương trình: tanx = tan3x (1)

Câu 6 [13434] - [Loga.vn]

Với giá trị nào của tham số m để phương trình ${4^x} - m{.2^{x + 1}} + 2m + 3 = 0$ có hai nghiệm ${x_1},{x_2}$ thỏa mãn \[{x_1} + {x_2} = 4\]

Câu 7 [4511] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, tìm tọa độ điểm M’ là ảnh của điểm M(2 ; 1) qua phép đối xứng tâm I(3 ;-2).

     

Câu 8 [29864] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng tọa độ \[Oxy\], cho véctơ \[\overrightarrow{v}=\left( -3;5 \right).\] Tìm ảnh của điểm \[A\left( 1;2 \right)\] qua phép tịnh tiến theo vectơ \[\overrightarrow{v}.\]

Câu 9 [27705] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng Oxy, xét hình gồm 2 đường thẳng d và d’ vuông góc nhau. Hỏi hình đó có mấy trục đối xứng

Câu 10 [5578] - [Loga.vn]

Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số \[y=\left( x-1 \right)\left( {{x}^{2}}-2x \right)\] với trục hoành. 

Câu 11 [5658] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng \[Oxy,\] cho \[\overrightarrow{v}\left( 1;2 \right),\] điểm \[M\left( 2;5 \right).\] Tìm tọa độ ảnh của điểm M  qua phép tịnh tiến \[\overrightarrow{v}.\]

Câu 12 [61143] - [Loga.vn]

 1. 1. Cho mệnh đề \[\forall x\in \mathbb{R},\,{{x}^{2}}-x+7<0\]. Hỏi mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên?

Câu 13 [61326] - [Loga.vn]

 1. 1. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?
 • Hãy cố gắng học thật tốt!
 • Số \[20\] chia hết cho \[6\].
 • Số \[5\] là số nguyên tố.
 • Số \[x\] là số chẵn.
 • Câu 14 [61311] - [Loga.vn]

  Cho $A$, $B$ là hai tập hợp bất kì. Phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới là tập hợp nào sau đây?

  Câu 15 [61340] - [Loga.vn]

  Tập hợp \[A=\left\{ \left. x\in \mathbb{N} \right|\left( x-1 \right)\left( x+2 \right)\left( {{x}^{3}}+4x \right)=0 \right\}\] có bao nhiêu phần tử?

  Câu 16 [61121] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho tập hợp \[A=\left\{ a,\text{ }b,\text{ }c,\text{ }d \right\}\]. Tập \[A\] có mấy tập con?

  Câu 17 [61298] - [Loga.vn]

  Cho $A=\left\{ x\in \mathbb{N}|x\le 3 \right\}$, $B=\left\{ 0;1;2;3 \right\}$. Tập $A\cap B$ bằng

  Câu 18 [61433] - [Loga.vn]

  1. 51. Cho các tập hợp khác rỗng \[A=\left( -\infty ;\,m \right)\] và \[B=\left[ 2m-2;\,2m+2 \right]\]. Tìm \[m\in \mathbb{R}\] để \[{{C}_{R}}A\cap B\ne \varnothing \].

  Câu 19 [61276] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho hai tập hợp \[X=\left\{ 1\,;\,2\,;\,4\,;\,7\,;\,9 \right\}\] và \[X=\left\{ -1\,;\,0\,;\,7\,;\,10 \right\}\]. Tập hợp \[X\cup Y\] có bao nhiêu phần tử?

  Câu 20 [61407] - [Loga.vn]

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  Câu 21 [61324] - [Loga.vn]

  1. 1. Mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển” có mệnh đề phủ định là

  Đánh giá, bình luận
  Không có đánh giá nào.
  Bình luận Loga
  0 bình luận
  user-avatar
  Bình luận Facebook