Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra chương: Quần xã sinh vật

ctvloga259
12 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(1)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [57652] - [Loga.vn]

Trong quần xã sinh vật, kiểu phân bố cá thể theo chiều thẳng đứng có xu hướng

Câu 2 [57651] - [Loga.vn]

Mối quan hệ vật kí sinh – vật chủ và mối quan hệ vật dữ - con mồi giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?

Câu 3 [57650] - [Loga.vn]

Mối quan hệ giữa hai loài nào sau đây thuộc quan hệ cộng sinh?

Câu 4 [57649] - [Loga.vn]

Cho các thông tin về diễn thế sinh thái như sau:

(1) Xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống

(2) Có sự biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường

(3) Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường.

(4) Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái

Các thông tin phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh là

Câu 5 [57648] - [Loga.vn]

Cho ví dụ về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật:

(1) Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá sống trong cùng môi trường

(2) Cây tầm gửi sống bám trên thân các cây gỗ trong rừng.

(3) Cây phong lan bám trên thân cây gỗ sống trong rừng.

(4) Vi khuẩn Rhizobium sống trong nốt sần ở rễ cây họ Đậu.

Những ví dụ thuộc về mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã sinh vật là

Câu 6 [57647] - [Loga.vn]

Khi nói về quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 7 [57646] - [Loga.vn]

Một quần xã có các sinh vật sau:

(1) Tảo lục đơn bào (2) Cá rô

(3) Bèo hoa dâu (4) Tôm

(5) Bèo Nhật Bản (6) Cá mè trắng

(7) Rau muống (8) Cá trắm cỏ

Trong các sinh vật trên, những sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 là

Câu 8 [57645] - [Loga.vn]

Khi nói về mối quan hệ sinh vật chủ - sinh vật kí sinh và mối quan hệ con mồi – sinh vật ăn thịt, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 9 [57644] - [Loga.vn]

Quần thể của loài nào sau đây có kích thước bé nhất?

Câu 10 [57643] - [Loga.vn]

Trùng roi sống trong ruột mối thuộc mối quan hệ:

Câu 11 [57642] - [Loga.vn]

Khi nói về độ đa dạng của quần xã, kết luận nào sau đây không đúng?

Câu 12 [57641] - [Loga.vn]

Xét các ví dụ sau:

1 – Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm, chim ăn cá.

2 – Cây phong lan sống bám trên thân cây gỗ.

3 – Cây tỏi chiết chất ức chế hoạt động của vi sinh vật xung quanh.

4 – Cú và chồn cùng sống trong rừng, cùng bắt chuột làm thức ăn.

Những ví dụ nào phản ánh mối quan hệ ức chế - cảm nhiễm?

Câu 13 [57640] - [Loga.vn]

Diễn thế nguyên sinh có bao nhiêu đặc điểm trong số các đặc điểm sau đây?

(1) bắt đầu từ một môi trường chưa có sinh vật.

(2) được biến đổi tuần tự qua các quần xã trung gian.

(3) quá trình diễn thế gắn liền với sự phá hại môi trường.

(4) kết quả cuối cùng sẽ tạo ra quần xã đỉnh cực.

Câu 14 [57639] - [Loga.vn]

Mối quan hệ vật kí sinh – vật chủ và mối quan hệ vật dữ - con mồi giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?

Câu 15 [57638] - [Loga.vn]

Trong một quần xã sinh vật gồm các loài sau: Cây gỗ lớn, cây bụi, cây cỏ hươu, sâu thú nhỏ, đại bàng, bọ ngựa và hổ. Đại bàng và hổ ăn thú nhỏ, bọ ngựa và thú nhỏ ăn sâu lá, hổ có thể bắt hươu làm thức ăn, cây gỗ, cây bụi, cây cỏ là thức ăn của hươu, sâu, bọ ngựa. Trong các nhận xét sau đây, có bao nhiêu nhận xét đúng?

(1) Hươu và sâu ăn lá cây đều thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 1.

(2) Thú nhỏ, bọ ngựa và hổ đều là các sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.

(3) Nếu sâu bị chết hết thì thú nhỏ và bỏ ngựa sẽ bị thiếu thức ăn, không có thức ăn thay thế.

(4) Nếu bọ ngựa bị tiêu diệt thì số lượng thú nhỏ sẽ tăng nhưng sau đó sẽ giảm về mức cân bằng.

Câu 16 [57637] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu ví dụ sau đây thuộc loại đối kháng cùng loài?

(1) Kí sinh cùng loài. (2) Chó sói hỗ trợ nhau để bắt trâu rừng.

(3) Cá mập ăn thịt đồng loại. (4) Các cây cùng loài cạnh tranh ở nơi ở.

Câu 17 [57636] - [Loga.vn]

Khi nói về độ đa dạng của quần xã, kết  luận nào sau đây không đúng?

Câu 18 [57635] - [Loga.vn]

Hãy chọn kết luận đúng về mối quan hệ giữa vật ăn thịt và con mồi.

Câu 19 [57634] - [Loga.vn]

Khi nói về diễn thế sinh thái, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 20 [57633] - [Loga.vn]

Khi nói về sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 21 [57632] - [Loga.vn]

Trong các mối quan hệ sinh thái sau đây, có bao nhiêu mối quan hệ không gây hại cho các loài tham gia?

(1) Một số loài tảo nước ngọt nở hoa cùng sống trong một môi trường với các loài cá tôm.

(2) Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng.

(3) Loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn.

(4) Cây tầm gửi sống trên tán các cây trong rừng.

(5) Loài kiến sống trên cây kiến.

Những mối quan hệ đó là:

Câu 22 [57631] - [Loga.vn]

Trên đồng cỏ, các con bò đang ăn cỏ. Bò tiêu hóa được cỏ nhờ các vi sinh vật sống trong dạ cỏ. Các con chim sao đang tìm ăn các con rận sống trên da bò. Khi nói về quan hệ giữa các sinh vật trên, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 23 [57630] - [Loga.vn]

Cá ép sống bám trên cá lớn là mối quan hệ?

Câu 24 [57629] - [Loga.vn]

Khi nói về mối quan hệ giữa sinh vật ăn thịt và con mồi trong một quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 25 [57628] - [Loga.vn]

Khi nói về mối quan hệ giữa vật ăn thịt và con mồi, kết luận nào sau đây là không đúng?

Câu 26 [57627] - [Loga.vn]

Sự phân tầng theo phương hướng thẳng đứng trong quần xã có ý nghĩa?

Câu 27 [57626] - [Loga.vn]

Khi nói về sự phân tầng trong quần xã, kết luận nào sau đây là đúng?

Câu 28 [57625] - [Loga.vn]

Ở mối quan hệ sinh thái nào sau đây, không có loài nào có lợi?

Câu 29 [57624] - [Loga.vn]

Cho các thông tin về diễn thế sinh thái như sau:

(1) Xuất hiện ở môi trường trống trơn (chưa có quần xã sinh vật từng sống).

(2) Có sự biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

(3) Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường.

(4) Kết quả cuối cùng sẽ hình thành một quần xã đỉnh cực.

(5) Song song với quá trình diễn thế, có sự biến đổi về cấu trúc của quần xã sinh vật.

(6) Quá trình diễn thế có thể do tác động của nhân tố bên ngoài quần xã hoặc do tác động của quần xã.

Trong các thông tin nói trên, diễn thế thứ sinh có bao nhiêu thông tin?

Câu 30 [57623] - [Loga.vn]

Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, sự cạnh tranh giữa các quần thể trong quần xã diễn ra khố liệt nhất khi:

Câu 31 [57622] - [Loga.vn]

Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, càng về sau thì

Câu 32 [57621] - [Loga.vn]

Khi nói về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 33 [57620] - [Loga.vn]

Sự phân tầng sẽ làm giảm cạnh tranh giữa các quần thể vì:

Câu 34 [57619] - [Loga.vn]

Xét các mối quan hệ sinh thái giữa các loài sau đây:

1. Một số loài tảo nước ngọt nở hoa cùng sống trong một môi trường với các loài cá tôm.

2. Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng.

3. Loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn.

4. Cây tầm gửi sống trên tán các cây trong rừng.

5. Loài kiến sống trên cây kiến.

Những mối quan hệ không gây hại cho các loài tham gia mối quan hệ đó là:

Câu 35 [57618] - [Loga.vn]

Khi nói về sự tác động qua lại giữa quần xã và môi trường sống trong quá trình diễn thế sinh thái, hãy chọn kết luận đúng.

Câu 36 [57617] - [Loga.vn]

Khi mất loài nào đây thì cấu trúc của quần xã sẽ bị thay đổi mạnh nhất, dẫn tới hiện tượng diễn thế sinh thái?

Câu 37 [57615] - [Loga.vn]

Khi nói về diễn thế sinh thái, điều nào sau đây không đúng?

Câu 38 [57614] - [Loga.vn]

Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, càng về sau thì?

Câu 39 [57613] - [Loga.vn]

Xét các nhóm loài thực vật:

1 – thực vật thân tảo ưa sáng. 2 – thực vật thân thảo ưa bóng.

3 – thực vật thân gỗ ưa sáng. 3 – thực vật thân cây bụi ưa sáng.

Trong quá trình diễn thế nguyên sinh của quần xã trên cạn, thứ tự xuất hiện của các nhóm loài thực vật này là?

Câu 40 [57612] - [Loga.vn]

Diễn thế nguyên sinh có các đặc điểm:

1 – bắt đầu từ một môi trường chưa có sinh vật.

2 – được biến đổi tuần tự qua các quần xã trung gian.

3 – quá trình diễn thế gắn liền với sự phá hại môi trường.

4 – kết quả cuối cùng sẽ tạo ra quần xã đỉnh cực.

Phương án đúng:

Câu 41 [57611] - [Loga.vn]

Mối quan hệ sinh học nào sau đây sẽ làm tăng lượng đạm trong đất?

Câu 42 [57610] - [Loga.vn]

Cho các thông tin về diễn thế sinh thái như sau:

(1) Xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.

(2) Có sự biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

(3) Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường.

(4) Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái.

Các thông tin phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh là:

Câu 43 [57609] - [Loga.vn]

Trong quần xã, hiện tượng nào sau đây sẽ giảm cạnh tranh giữa các cá thể khác loài và tăng khả năng sử dụng và khai thác nguồn sống của môi trường?

Câu 44 [57608] - [Loga.vn]

Trong quần xã, loài chủ chốt có vai trò?

Câu 45 [57607] - [Loga.vn]

Xét các mối quan hệ sinh thái giữa các loài sau dây:

(1) Một số loài tảo nước ngọt nở hoa cùng sống trong môi trường với các loài cá tôm.

(2) Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng.

(3) Loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn.

(4) Cây tầm gửi sống trên tán các cây trong rừng.

(5) Trùng roi sống trong ruột mối.

Trong các mối quan hệ nói trên, có bao nhiêu mối quan hệ không gây hại cho các loài tham gia?

Câu 46 [57606] - [Loga.vn]

Xét các mối quan hệ sinh thái:

1 – Cộng sinh. 2 – Vật kí sinh và vật chủ. 3 – Hội sinh.

4 – Hợp tác. 5 – Vật ăn thịt và con mồi.

Từ những mối quan hệ sinh thái này, xếp theo thứ tự tăng cường tính đối kháng ta có:

Câu 47 [57605] - [Loga.vn]

Những mối quan hệ nào sau đây luôn cho một loài có lợi và một loài có hại?

Câu 48 [57604] - [Loga.vn]

Hãy chọn kết luận đúng về mối quan hệ giữa vật ăn thịt và con mồi

Câu 49 [57603] - [Loga.vn]

Một số loài chim thường đậu trên lưng và nhặt các loài kí sinh trên cơ thể động vật móng guốc làm thức ăn. Mối quan hệ giữa các loài chim này với động vật móng guốc nói trên thuộc mối quan hệ?

Câu 50 [57602] - [Loga.vn]

Trong các mối quan hệ sau đây, mối quan hệ nào có vai trò thúc đẩy sự tiến hóa của cả hai loài?

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

5

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)

hay

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook