Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra Hóa 12 chuyên đề Kim loại nhóm IA, IIA, Al

ctvloga62
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [30014] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây được sử dụng trong y học, bó bột khi xương bị gãy, đúc tượng :

Câu 2 [29776] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng được với dung dịch CuCl2 tạo kết tủa màu xanh ở nhiệt độ thường là

Câu 3 [29775] - [Loga.vn]

Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng bột nhôm đã phản ứng là

Câu 4 [29774] - [Loga.vn]

Ở nhiệt độ thường, kim loại kiềm thổ nào không khử được nước ?

Câu 5 [29773] - [Loga.vn]

Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Al là

Câu 6 [29772] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng:  NaHCO3  +  X ->  Na2CO3 +   H2O. X là hợp chất

Câu 7 [29710] - [Loga.vn]

Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?

Câu 8 [29709] - [Loga.vn]

Thực hiện các thí nghiệm sau :

       (I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.

       (II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2

       (III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn

       (IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3

       (V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.

       (VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.

Các thí nghiệm điều chế được NaOH là:

Câu 9 [29708] - [Loga.vn]

Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch:

Câu 10 [29707] - [Loga.vn]

Cho m (gam) hỗn hợp Na và Ca vào một lượng nước dư thu được dung dịch X và V lit khí (đktc). Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Giá trị của V là

Câu 11 [29706] - [Loga.vn]

Hấp thụ toàn bộ 0,3 mol CO2 vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam ?

Câu 12 [29705] - [Loga.vn]

Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là

Câu 13 [26743] - [Loga.vn]

Có 2 lít dung dịch NaCl 0,5M. Khối lượng kim loại và thể tích khí thu được (đktc) từ dung dịch trên (hiệu suất điều chế bằng 90%) là

Câu 14 [26742] - [Loga.vn]

Để bảo quản các kim loại kiềm cần phải làm gì?

Câu 15 [26741] - [Loga.vn]

Cho một luồng khí H2 dư lần lượt đi qua các ống mắc nối tiếp đựng các oxit nung nóng: (1) CaO, (2) CuO, (3) Al2O3, (4) Fe2O3 và (5) Na2O. Ở ống nào có phản ứng xảy ra?        

Câu 16 [26740] - [Loga.vn]

Cách nào sau đây điều chế được Na kim loại?

Câu 17 [26739] - [Loga.vn]

Khi cắt miếng Na kim loại, bề mặt vừa cắt có ánh kim lập tức mờ đi, đó là do có sự hình thành các sản phẩm rắn nào sau đây?

Câu 18 [26738] - [Loga.vn]

Cho rất từ từ 1mol khí CO2 vào dung dịch chứa 2mol NaOH cho đến khi vừa hết khí CO2 thì khi ấy trong dung dịch có chất nào?

Câu 19 [26737] - [Loga.vn]

Cốc A đựng 0,3mol Na2CO3 và 0,2mol NaHCO3. Cốc B đựng 0,4mol HCl. Đổ rất từ từ cốc B vào cốc A, số mol khí CO2 thoát ra có giá trị nào?

Câu 20 [26736] - [Loga.vn]

Cho 4 lọ mất nhãn đựng riêng rẽ các dung dịch: Al2(SO4)3, NaNO3, Na2CO3, NH4NO3. Nếu chỉ dùng một thuốc thử để phân biệt chúng thì dùng chất nào sau đây?

Câu 21 [26733] - [Loga.vn]

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp MgCO3, CaCO3 rồi cho toàn bộ khí thoát ra (khí A) hấp thụ hết bằng dung dịch Ca(OH)2 thu được kết tủa B và dung dịch C. Đun nóng dung dịch C thu được kết tủa B. Hỏi A, B, C lần lượt là những chất nào?

Câu 22 [26732] - [Loga.vn]

Một dung dịch có chứa các ion sau: Ba2+, Ca2+, Mg2+, Na+, H+, Cl-. Để tách được nhiều cation ra khỏi dung dịch mà không đưa thêm ion mới vào dung dịch thì ta có thể cho dung dịch tác dụng chất nào trong các chất sau?

Câu 23 [26731] - [Loga.vn]

Có các chất rắn màu trắng đựng trong các lọ riêng biệt không nhãn: CaCO3, Na2CO3, NaNO3. Nếu dùng quỳ tím và nước thì có thể nhận ra:

Câu 24 [26730] - [Loga.vn]

Cho 2,44g hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2. Sau phản ứng thu được 3,94g kết tủa. Lọc tách kết tủa, phần dung dịch được cô cạn, làm khan thu được mg muối clorua. Vậy m có giá trị là bao nhiêu?

Câu 25 [26729] - [Loga.vn]

Sục từ từ khí CO2 vào nước vôi trong. Hiện tượng xảy ra là:

Câu 26 [26727] - [Loga.vn]

Có các muối sau: CaCO3, MgCO3, Na2CO3, Ca(HCO3)2, KHCO3, K2CO3, Li2CO3, Mg(HCO3)2, NaHCO3. Những muối không bị nhiệt phân là:

Câu 27 [26726] - [Loga.vn]

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2(đkc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,075mol Ca(OH)2. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm

Câu 28 [26725] - [Loga.vn]

Cho 2,24 lít CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 6,0g kết tủa. Số mol Ca(OH)2 là:

Câu 29 [26724] - [Loga.vn]

Cho V lít khí CO2(đkc) vào dung dịch chứa 0,2mol Ca(OH)2 thu được 10,0g kết tủa. Giá trị của V là:

Câu 30 [26722] - [Loga.vn]

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí SO2 (đkc) vào bình đựng 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Cô cạn dung dịch ở áp suất thấp thì thu được mg chất rắn. Giá trị của m là:

Câu 31 [26721] - [Loga.vn]

Chất X có các tính chất sau: tác dụng nước tạo dung dịch kiềm, dung dịch kiềm này có khả năng tạo kết tủa với Na2CO­3. Chất X phản ứng với axit tạo muối. Vậy X là:

Câu 32 [26720] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp 3 muối ACO3, BCO3 và XCO3 tan trong dung dịch HCl 1M vừa đủ tạo ra 0,2mol khí. Vậy số ml dung dịch HCl đã dùng là:

Câu 33 [26719] - [Loga.vn]

Sục CO2 vào nước vôi chứa 0,15mol Ca(OH)2 thu được 10g kết tủa. Hỏi số mol CO2 cần dùng là:

Câu 34 [26718] - [Loga.vn]

Cho a mol NO2 sục vào dung dịch chứa a mol NaOH, pH của dung dịch thu được là:

Câu 35 [26717] - [Loga.vn]

Cho dung dịch có chứa x mol Ca(HCO3)2 vào dung dịch chứa x mol Ca(HSO4)2. Điều kết luận nào sau đây đúng?

Câu 36 [26716] - [Loga.vn]

Dãy kim loại nào sau đây đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường?

Câu 37 [26715] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây ĐÚNG?

Câu 38 [26714] - [Loga.vn]

Khối lượng K2O cần lấy để hòa tan vào 70,6g nước tạo ra dung dịch KOH 14% là:

Câu 39 [26713] - [Loga.vn]

Cho 19,05g hỗn hợp ACl và BCl (A, B là 2 kim loại kiềm ở 2 chu kì liên tiếp nhau) tác dụng vừa đủ với 300g dung dịch AgNO3 thu được 43,05g kết tủa. Nồng độ phần trăm của dung dịch AgNO3 và 2 kim loai kiềm là:

Câu 40 [26712] - [Loga.vn]

Nhóm kim loại nào sau đây đều là kim loại nhẹ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook