Chi tiết đề thi

ĐỀ ÔN TẬP MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT

ctvloga114
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
100 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49586] - [Loga.vn]

Khi cho 500ml dung dịch NaOH 1M tác dụng hết với dung dịch H2SO4 2M tạo thành muối trung hòa. Thể tích dung dịch H2SO4 2M là:

Câu 2 [49585] - [Loga.vn]

Hòa tan 16 gam SO3 trong nước thu được 250 ml dung dịch axit. Nồng độ mol dung dịch axit thu được là:

Câu 3 [49584] - [Loga.vn]

Cho 0,2 mol Canxi oxit tác dụng với 500ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng muối thu được là:

Câu 4 [49583] - [Loga.vn]

Câu 115: (Mức 3)

Cho 21 gam MgCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M.

Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:

Câu 5 [49582] - [Loga.vn]

Cho 0,1mol kim loại kẽm vào dung dịch HCl dư. Khối lượng muối thu được là:

Câu 6 [49581] - [Loga.vn]

Cho 4,8 gam kim loại magie tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric. Thể tích khí Hiđro thu được ở đktc là:

Câu 7 [49580] - [Loga.vn]

Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết các chất chứa trong các ống nghiệm mất nhãn: HCl, KOH, NaNO3, Na2SO4.

Câu 8 [49579] - [Loga.vn]

Thuốc thử dùng để nhận biết 4 chất: HNO3, Ba(OH)2, NaCl, NaNO3 đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn là:

Câu 9 [49578] - [Loga.vn]

Dung dịch A có pH < 7 và tạo ra kết tủa khi tác dụng với dung dịch Bari nitrat Ba(NO3)2 . Chất A là:

Câu 10 [49577] - [Loga.vn]

Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M bằng 200 gam dung dịch NaOH 10%. Dung dịch sau phản ứng làm quì tím chuyển sang:

Câu 11 [49576] - [Loga.vn]

Cho phản ứng:  BaCO3  +  2X  H2O  + Y  + CO2

Câu 12 [49575] - [Loga.vn]

Khi trộn lẫn dung dịch X chứa 1 mol HCl vào dung dịch Y chứa 1,5 mol NaOH được dung dịch Z. Dung dịch Z làm quì tím chuyển sang:

Câu 13 [49573] - [Loga.vn]

Cho 300ml dung dịch HCl 1M vào 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Nếu cho quì tím vào dung dịch sau phản ứng thì quì tím chuyển sang:

Câu 14 [49572] - [Loga.vn]

Cho một mẫu giấy quỳ tím vào dung dịch NaOH. Thêm từ từ dung dịch HCl vào cho đến dư ta thấy màu giấy quì:

Câu 15 [49571] - [Loga.vn]

Khi cho từ từ dung dịch NaOH cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp gồm HCl và một ít phenolphtalein. Hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là:

Câu 16 [49569] - [Loga.vn]

Kim loại X tác dụng với HCl sinh ra khí hiđro. Dẫn khí hiđro qua oxit của kim loại Y đun nóng thì thu được kim loại Y. Hai kim loại X và Y lần lượt là:

Câu 17 [49567] - [Loga.vn]

Có 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt 3 dung dịch của 3 chất: HCl, Na2SO4, NaOH . Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây để phân biệt chúng ?

Câu 18 [49565] - [Loga.vn]

Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là:

Câu 19 [49564] - [Loga.vn]

Thuốc thử dùng để nhận biết 3 dung dịch : HCl, HNO3, H2SO4 đựng trong 3 lọ khác nhau đã mất nhãn. Các thuốc thử dùng để nhận biết được chúng là:

Câu 20 [49562] - [Loga.vn]

Giấy qùi tím chuyển sang màu đỏ khi nhúng vào dung dịch được tạo thành từ:

Câu 21 [49560] - [Loga.vn]

Có 4 ống nghiệm đựng các dung dịch: Ba(NO3)2, KOH, HCl, (NH4)2CO3. Dùng thêm hóa chất nào sau đây để nhận biết được chúng ?

Câu 22 [49558] - [Loga.vn]

Dãy các chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành sản phẩm có chất khí:

Câu 23 [49556] - [Loga.vn]

Nhóm chất tác dụng với dung dịch HCl và với dung dịch H2SO4 loãng là:

Câu 24 [49554] - [Loga.vn]

Để phân biệt 2 dung dịch HCl và H2SO4 loãng. Ta dùng một kim loại:

Câu 25 [49553] - [Loga.vn]

Dùng quì tím để phân biệt được cặp chất nào sau đây:

Câu 26 [49551] - [Loga.vn]

Dãy chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành dung dịch có màu xanh lam:

Câu 27 [49550] - [Loga.vn]

MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:

Câu 28 [49549] - [Loga.vn]

Nhóm chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra chất kết tủa màu trắng:

Câu 29 [49548] - [Loga.vn]

Chất phản ứng được với dung dịch HCl tạo ra một chất khí có mùi hắc, nặng hơn không khí và làm đục nước vôi trong:

Câu 30 [49547] - [Loga.vn]

Kẽm tác dụng với dung dịch axit clohiđric sinh ra:

Câu 31 [49545] - [Loga.vn]

Cặp chất tác dụng với nhau tạo thành sản phẩm có chất khí:

Câu 32 [49544] - [Loga.vn]

Cặp chất tác dụng với nhau tạo thành muối và nước:

Câu 33 [49543] - [Loga.vn]

CuO tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo thành:

Câu 34 [49542] - [Loga.vn]

Chất tác dụng với dung dịch HCl tạo thành chất khí nhẹ hơn không khí là:

Câu 35 [49541] - [Loga.vn]

Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch HCl là:

Câu 36 [49540] - [Loga.vn]

Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

Câu 37 [49539] - [Loga.vn]

Dãy oxit tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là:

Câu 38 [49538] - [Loga.vn]

Dãy oxit tác dụng với dung dịch HCl tạo thành muối và nước là:

Câu 39 [49537] - [Loga.vn]

Nhóm chất tác dụng với nước và với dung dịch HCl là:

Câu 40 [49536] - [Loga.vn]

Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook