Chi tiết đề thi

ĐỀ SỐ 8

ctvhoahoc2
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [42370] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp NST thường. Cho cây dị hợp về hai cặp gen thụ phấn cho cây thân thấp, quả vàng. Dự đoán nào sau đây về kết quả của phép lai trên là chính xác?

Câu 2 [42369] - [Loga.vn]

Ở một loài chim, gen quy định hình dạng cánh nằm trên vùng tương đồng của cả X và Y, trong đó alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh ngắn. Cho con đực cánh dài giao phối với con cái cánh ngắn, thu được F1 có 100% cánh dài. Cho F1 và F2 tiếp tục giao phối ngẫu nhiên, ở đời F3 theo lí thuyết, tỉ lệ con đực cánh ngắn trong tổng các con đực chiếm bao nhiêu?

Câu 3 [42367] - [Loga.vn]

Trong một quần thể lưỡng bội, giao phối tự do, xét một gen co 2 alen A và a có tần số tương ứng là 0,8 và 0,2; một gen khác nhóm liên kết với nó có 2 alen B và b có tần số tương ứng là 0,7 và 0,3. Trong trường hợp 1 gen quy định 1 tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn, các gen nằm trên NST thường. Tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội cả 2 tính trạng được dự đoán xuất hiện trong quần thể này là

Câu 4 [42366] - [Loga.vn]

Điền từ còn thiếu vào câu sau: “Trong hô hấp tế bào,… được sử dụng và… được hình thành.”

Câu 5 [42365] - [Loga.vn]

Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, xét một gen có hai alen nằm trên NST thường: alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Khi quần thể này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 4%. Cho toàn bộ các cây hoa đỏ trong quần thể đó tự thụ phấn thu được thế hệ F1 , tiếp tục cho toàn bộ các cây hoa đỏ trong quần thể F1 tự thụ phấn thu được thế hệ F2 , theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu được ở đời con F2là:

Chọn câu trả lời đúng

Câu 6 [42364] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ; a quy định hoa trắng, kiểu gen Aa biểu hiện thành hoa hồng. Quần thể ban đầu có 1000 cây, trong đó có 300 cây hoa đỏ, 300 cây hoa trắng. Cho quần thể tự thụ phấn qua hai thế hệ. Trong trường hợp không có đột biến, tính theo lí thuyết, ở thế hệ thứ 2, tỷ lệ các cây là

Câu 7 [42363] - [Loga.vn]

Có hai loài vịt trời không hề giao phối với nhau trong tự nhiên ngay cả khi chúng làm tổ cạnh nhau. Tuy nhiên trong điều kiện nuôi nhốt các cá thể đực, cái của cả hai loài này lại giao phối với nhau sinh ra con lai hữu thụ. Hãy cho biết cơ chế cách li sinh sản nhiều khả năng nhất của hai loài trong tự nhiên là

Câu 8 [42362] - [Loga.vn]

Cho các thành phần sau:

 1. ADN Polimeraza. (2) Enzim ADN-ligaza.

(3) rA; rU; rG; rX. (4) tARN – synthetaza.

(5) Enzim kéo dài đầu mút. (6) Enzim tháo xoắn.

Có bao nhiêu thành phần có mặt ở mọi quá trình tái bản AND ở sinh vật nhân thực?

Câu 9 [42361] - [Loga.vn]

Nói về sự phân bố cá thể trong không gian, phát biểu nào là chưa chính xác?

Câu 10 [42360] - [Loga.vn]

Ở một loài động vật, xét hai gen (A,a), (B,b) cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng. Ở một cơ thể cái loài trên, trong quá trình giảm phân, 8 tế bào sinh trứng đã tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau về 2 gen đang xét. Nhận định nào sau đây là đúng?

Câu 11 [42359] - [Loga.vn]

Bệnh bạch tạng do gen lặn trên NST thường gây ra. Một cặp vợ chồng mới cưới dự định sinh con đi tư vấn bác sĩ về nguy cơ mắc bệnh của con mình. Biết rằng, người chồng và người vợ đều có em bị bạch tạng và những người còn lại trong gia đình đều bình thường. Tính xác suất để cặp vợ chồng trên sinh ba đứa con cùng giới liên tiếp trong ba năm và chúng đều không mắc bệnh:

Câu 12 [42358] - [Loga.vn]

Yếu tố nào trong các yếu tố sau đây có thể không đóng góp vào quá trình hình thành loài khác khu vực địa lí?

Câu 13 [42357] - [Loga.vn]

Ở ruồi dấm, xét 3 gen A, B, D trên NST thường, trong đó gen B, D nằm trên cùng 1 NST. D quy định mắt lồi trội hoàn toàn so với d quy định mắt dẹt. A, B tương tác theo kiểu: 9 thân đen: 6 thân vàng: 1 thân nâu. Cho ruồi cái thân đen mắt lồi giao phối với ruồi đực thân nâu mắt dẹt thu được . Trong các cá thể , số cá thể có KH thân nâu mắt dẹt chiếm 10%. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Kết luận nào sau đây là đúng?

Câu 14 [42356] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai:

Câu 15 [42355] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, đem cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được toàn cây hoa đỏ. Đem cây lai phân tích thu được đời con có 4 loại kiểu hình là hoa đỏ; hoa trắng; hoa vàng và hoa xanh với tỉ lệ ngang nhau. Đem các cây cho tự thụ phấn thu được . Đem loại bỏ các cây hoa xanh và hoa trắng ở , sau đó cho các cây còn lại giao phấn ngẫu nhiên với nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ hoa đỏ thuần chủng trong số hoa đỏ ở chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Câu 16 [42354] - [Loga.vn]

Xét phép lai: AaBBDdeeGgHh AaBbddEeGgHH. Biết quá trình phát sinh giao tử không xảy ra đột biến và không có đột biến gen xảy ra. Trong những kiểu gen sau của đời con, kiểu gen nào chiếm tỷ lệ lớn nhất?

Câu 17 [42353] - [Loga.vn]

Cơ thể sinh vật nhân thực đầu tiên xuất hiện ở giai đoạn nào?

Câu 18 [42352] - [Loga.vn]

Trong quá trình tái bản ADN của E.coli, yếu tố nào sau đây không xuất hiện trên cả hai mạch mới của hai phân tử ADN con?

Câu 19 [42351] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

 1. Cặp NST tương đồng gồm 2 NST có hình dạng, kích thước và trình tự gen giống nhau, 1 chiếc có nguồn gốc từ bố và 1 chiếc từ mẹ.
 2. Ở người bình thường, các NST thường luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng ở mọi tế bào.
 3. Ở người bình thường, NST giới tính tồn tại thành cặp tương đồng ở nữ, không tương đồng ở nam và chỉ có ở các tế bào sinh dục.
 4. Hầu hết các loài, số lượng cặp NST thường lớn hơn số lượng cặp NST giới tính và có cả ở tế bào sinh dục lẫn tế bào xoma.
 5. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài chứa tế bào trên là 2n=8.

Số thông tin chính xác là

Câu 20 [42350] - [Loga.vn]

Trong quá trình hô hấp, nếu hệ số hô hấp >1 hoặc <1 thì cơ chất hô hấp không phải là

Câu 21 [42348] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; alen B quy định quả dài trội không hoàn toàn so với alen b quy định quả tròn, kiểu gen dị hợp quy định quả bầu dục. Đời con của một phép lai thu được 100% quả đỏ - dài. Nếu không xét vai trò của bố mẹ, có bao nhiêu phép lai về kiểu gen của đời bố mẹ phù hợp với kết quả trên? Biết các gen phân li độc lập.

Câu 22 [42347] - [Loga.vn]

Sự giống nhau trong quang hợp giũa thực vật C3và thực vật C4 là

Câu 23 [42346] - [Loga.vn]

Phát biểu nào chính xác khi nói về cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể?

Câu 24 [42345] - [Loga.vn]

Sự dẫn truyền xung thần kinh trên sợi không có bao mielin:

 1. Chậm hơn sợi có bao mielin.
 2. Liên tục suốt dọc sợi trục.
 3. Thay đổi theo cường độ kích thích.
 4. Điện thế giữ nguyên suốt dọc sợi trục.

Có mấy ý đúng?

Câu 25 [42344] - [Loga.vn]

Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô Sâu ăn lá ngô Nhái Rắn hổ mang Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn trên loài nào là sinh vật bậc dinh dưỡng cấp 2?

Câu 26 [42342] - [Loga.vn]

Máu đến thận để lọc là:

Câu 27 [42341] - [Loga.vn]

Ở người, máu từ tâm nhĩ phải xuống tâm thất phải thì đi qua:

Câu 28 [42340] - [Loga.vn]

Trong các phương pháp tạo giống bằng công nghệ tế bào ở thực vật, phương pháp nào không tạo được biến dị tổ hợp?

Câu 29 [42338] - [Loga.vn]

Trong các kết luận về đột biến cấu trúc NST, kết luận nào chưa chính xác?

Câu 30 [42337] - [Loga.vn]

Nói về nguồn nguyên liệu của tiến hóa, phát biểu nào là chính xác?

Câu 31 [42336] - [Loga.vn]

Nói về giao phối không ngẫu nhiên, phát biểu nào chưa chính xác:

Câu 32 [42335] - [Loga.vn]

Câu 9: Ở ruồi giấm, gen A: thân xám trội hoàn toàn so với a: thân đen, gen B: cánh thẳng trội hoàn toàn so với gen b: cánh cong và hai gen này cùng nằm trên cặp NST số 1; gen D: có râu trội hoàn toàn so với gen d: không râu, gen E chân dài trội hoàn toàn so với gen e: chân ngắn và 2 gen này cùng nằm trên cặp NST số 2; gen G: mắt đỏ trội hoàn toàn so với gen g: mắt trắng, gen H: mắt tròn trội hoàn toàn so với h: mắt dẹt và 2 gen này nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. Đem ruồi cái dị hợp về tất cả các cặp gen giao phối với ruồi đực trội về tất cả các tính trạng nhưng không mang 2 alen giống nhau trong kiểu gen, đời con F1 thu được rồi thân đen, cánh cong nhưng không xuất hiện ruồi không râu, chân ngắn và trong tổng số ruồi thu được thì tỉ lệ ruồi mang mội tính trạng trội chiếm 1,125%. Biết rằng khoảng cách giữa các gen cùng nằm trên một cặp NST là giống nhau ở cả 3 cặp NST trên, không có đột biến mới phát sinh. Theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi thân cái xám, cánh cong, không râu, chân dài và có mắt tròn , đỏ là:

Câu 33 [42334] - [Loga.vn]

Khi nói về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, kết luận nào sau đây không đúng?

Câu 34 [42333] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau về đột biển gen:

 1. Trong tự nhiên tần số đột biến gen của một gen bất kì thường rất thấp.
 2. Đột biến gen xảy ra trong giai đoạn từ 2 đến 8 phôi bào có khả năng di truyền lại cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính.
 3. Đột biến gen có thể tự phát sinh ngẫu nhiên.
 4. Đột biến trong cấu trúc của gen đòi hỏi một số điều kiện nhất định mới biểu hiện trên kiểu hình cơ thể.

Số phát biểu đúng là:

Câu 35 [42332] - [Loga.vn]

Mối quan hệ nào sau đây không là động lực cho quá trình tiến của cả hai loài:

Câu 36 [42331] - [Loga.vn]

Trong bụng mẹ, thai nhi

Câu 37 [42330] - [Loga.vn]

Tác dụng của các hạt sỏi đá nhỏ trong mề gà là:

Câu 38 [42329] - [Loga.vn]

Thực vật không thể tự cố định N khí quyển vì

Câu 39 [42328] - [Loga.vn]

Nói về di – nhập gen, phát biểu nào là chính xác?

Câu 40 [42327] - [Loga.vn]

Áp suất thẩm thấu ở dịch tế bào của các cây sau đây được sắp xếp từ lớn đến nhỏ. Đáp án đúng là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook