Chi tiết đề thi

hóa hoc8910

495852481365297
2 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55155] - [Loga.vn]

Trong 1 mol phân tử hợp chất có: 1 nguyên tử Cu, 1 nguyên tử S và 4 nguyên tử oxi. Vậy công thức hoá học của hợp chất đó là:

Câu 2 [55134] - [Loga.vn]

Công thức hoá học của hợp chất tạo bởi nguyên tố R với nhóm SO4 là R2(SO4)3. Công thức hoá học của hợp chất tạo bởi nguyên tố R và nguyên tố O là:

Câu 3 [56004] - [Loga.vn]

( tuần 17, vận dụng, 6 phút)

Sắt oxit có tỉ số khối lượng sắt với oxi là 21:8.Công thức hóa học của oxit sắt là:

Câu 4 [55153] - [Loga.vn]

Hiện tượng nào sau đây chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra?

Câu 5 [55108] - [Loga.vn]

Cho công thức hóa học R2O3.Biết phân tử khối R2O3 = 160.R là nguyên tố hóa học nào sau đây:

Câu 6 [56002] - [Loga.vn]

( tuần 16, vận dụng, 6 phút)

Oxit có công thức hóa học RO2 trong đó mỗi nguyên tố chiếm 50% khối lượng. Khối lượng nguyên tố R có trong 1 mol oxit là:

Câu 7 [55157] - [Loga.vn]

Muốn tính thể tích chất khí ở đktc, ta dùng công thức nào sau đây ?

Câu 8 [55994] - [Loga.vn]

(tuần 12, vận dụng, 5 phút)

Cho sơ đồ phản ứng sau:FexOy + H2SO4 Fex(SO4)y + H2OVới x khác y thì giá trị thích hợp của x và y là:

Câu 9 [54997] - [Loga.vn]

Cho các nguyên tử có số hiệu tương ứng là : X (Z1 = 3), Y (Z2 = 11), Z (Z3 = 15), T (Z4 = 17), E (Z5 = 18) , R (Z4 = 19). Các nguyên tử kim loại gồm :

Câu 10 [55016] - [Loga.vn]

Phản ứng hoá học mà SO2 không đóng vai trò chất oxi hoá, không đóng vai trò chất khử là phản ứng nào sau đây ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook