Chi tiết đề thi

Kiểm tra giữa kì 1

Buithiphuong12072001
2 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [27180] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị của hàm số $y={{x}^{3}}+\left( m+2 \right){{x}^{2}}+\left( {{m}^{2}}-m-3 \right)x-{{m}^{2}}$ cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.

Câu 2 [16335] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp bằng 1,2 mm và khoảng cách giữa hai khe đến màn bằng 1,6 m. Chiếu áng các khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38μm đến 0,76μm. Tại điểm M cách vân trung tâm 6,4mm, bước sóng lớn nhất cho vân sáng tại M là

Câu 3 [36221] - [Loga.vn]

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{2-x}{x+3}$ là:

Câu 4 [23852] - [Loga.vn]

Biết hình vẽ bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Tìm hàm số đó.Câu 5 [7267] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=2{{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+1.\] Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng \[\left( -\frac{23}{5};\frac{5}{4} \right).\] Tìm M.

Câu 6 [4271] - [Loga.vn]

Trong số đồ thị của các hàm số $y=\frac{1}{x};y={{x}^{2}}+1;y=\frac{{{x}^{2}}+3x+7}{x-1};y=\frac{x}{{{x}^{2}}-1}$ có tất cả bao nhiêu đồ thị có tiệm cận ngang?

Câu 7 [16747] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây đúng?

Câu 8 [35575] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[f\left( x \right)=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-2\sqrt{2}{{x}^{2}}+8x-1.\] Tập hợp những giá trị của x để \[f'\left( x \right)=0\] là:

Câu 9 [35405] - [Loga.vn]

Hàm số nào trong $4$ hàm số dưới đây có đồ thị như trong hình vẽ ?

Câu 10 [404] - [Loga.vn]

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y=2-\sin x\]. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 11 [26081] - [Loga.vn]

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}-5x+4}{{{x}^{2}}-1}$ ? 

Câu 12 [15853] - [Loga.vn]

Axeton là nguyên liệu để tổng hợp nhiều dược phẩm và một số chất dẻo. Một lượng lớn axeton dùng làm dung môi trong sản xuất tơ nhân tạo và thuốc súng không khói. Trong công nghiệp, axeton được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?

Câu 13 [26471] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+3x-4$ có bao nhiêu cực trị?

Câu 14 [28926] - [Loga.vn]

Đường thẳng \[y=2\] là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào dưới đây ?  

Câu 15 [6869] - [Loga.vn]

Tìm phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{2017x-2018}{x+1} ?$ 

Câu 16 [39132] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đồ thị \[y=f'\left( x \right)\] cắt trục \[Ox\] tại ba điểm có hoành độ \[a,\text{ }b,\text{ }c\] như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây có thể xảy ra ?

Câu 17 [20434] - [Loga.vn]

Hỗn hợp E gồm X, Y và Z là 3 peptit đều mạch hở (MX > MY > MZ). Đốt cháy 0,16 mol X hoặc Y hoặc Z đều thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O là 0,16 mol. Nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp chứa X, Y và 0,16 mol Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa 101,04 gam hai muối của alanin và valin. Biết nX < nY, Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với

Câu 18 [43751] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

Câu 19 [35844] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d\] có đồ thị như hình vẽ bên.

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 20 [31454] - [Loga.vn]

Giá trị cực tiểu của hàm số \[y={{x}^{3}}-3x\] là:

Câu 21 [30143] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số a để hàm số $y={{x}^{3}}+3\sqrt{3}\text{ax}$ có cực đại, cực tiểu và đường thẳng đi qua các điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ.

Câu 22 [28994] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng khi nói về tính đơn điệu của hàm số \[y=a{{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+cx+d,a\ne 0\].

Câu 23 [629] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x+\frac{9}{x}$ trên đoạn $\left[ 2;4 \right]$ là:

Câu 24 [31523] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=-{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+9x+4\] đồng biến trên khoảng:

Câu 25 [36229] - [Loga.vn]

Tìm m để hàm số $y=-{{x}^{3}}+m\text{x}$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Câu 26 [26276] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số nào dưới đây nhận trục tung làm trục đối xứng ?

Câu 27 [31771] - [Loga.vn]

Số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị $y=\frac{\sqrt{1-4x}+3{{x}^{2}}+2}{{{x}^{2}}-x}$ là:

Câu 28 [29455] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y={{x}^{3}}+{{x}^{2}}-5x\] trên đoạn \[\left[ 0;2 \right]\] lần lượt là:

Câu 29 [29300] - [Loga.vn]

Cho đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình 1 vẽ dưới đây:

Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 30 [5628] - [Loga.vn]

Bảng sau là bảng biến thiên của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ?


Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook