Chi tiết đề thi

luyen tap 2

kanguki
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [40523] - [Loga.vn]

Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây ?

Câu 2 [38911] - [Loga.vn]

Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện ?

Câu 3 [40979] - [Loga.vn]

Tâm các mặt của một hình lập phương là các đỉnh của một hìn:

Câu 4 [40526] - [Loga.vn]

Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

Câu 5 [40163] - [Loga.vn]

Số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương là:

Câu 6 [41548] - [Loga.vn]

Cho hình chóp có 20 cạnh. Tính số mặt của hình chóp đó.

Câu 7 [36254] - [Loga.vn]

Hình hộp chữ nhật chỉ có hai đáy là hai hình vuông có tất cả bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

Câu 8 [35812] - [Loga.vn]

Hình đa diện nào sau đây không có mặt phẳng đối xứng ?

Câu 9 [35792] - [Loga.vn]

Hỏi khối đa diện đều loại $\left\{ 4;3 \right\}$ có bao nhiêu mặt ?

Câu 10 [40822] - [Loga.vn]

Trong các hình dưới đây, hình nào không phải là một hình đa diện ?

Câu 11 [45598] - [Loga.vn]

Hình bên có bao nhiêu mặt ?

Câu 12 [40813] - [Loga.vn]

Gọi \[x,\text{ }y,\text{ }z\] lần lượt là số đỉnh, số cạnh và số mặt của một khối đa diện đều loại \[\left\{ 3;4 \right\}.\] Tổng \[T=x+y+2z\] bằng:

Câu 13 [41122] - [Loga.vn]

Một khối chóp có thể tích bằng $\frac{{{a}^{3}}\sqrt{6}}{3}$ và chiều cao bằng $2a.$ Diện tích mặt đáy của khối chóp là:

Câu 14 [36220] - [Loga.vn]

Trong các hình dưới đây, hình nào không phải hình đa diện ?

Câu 15 [46492] - [Loga.vn]

Số cạnh của hình mười hai mặt đều là:

Câu 16 [41120] - [Loga.vn]

Số đỉnh của một hình bát diện đều là:

Câu 17 [35802] - [Loga.vn]

Vật thể nào trong các vật thể sau không phải khối đa diện ?

Câu 18 [36252] - [Loga.vn]

Trong một hình đa diện, mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 19 [39240] - [Loga.vn]

Tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

Câu 20 [36237] - [Loga.vn]

Tính tổng số đỉnh và số mặt của khối đa diện đều loại $\left\{ 5;3 \right\}$

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook