Chi tiết đề thi

LÝ THUYẾT ĐẾM 8+ 01

ctvloga435
0 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [66471] - [Loga.vn]

Cho tất cả các đồng phân mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với Na, NaOH, CH3OH (ở điều kiện thích hợp). Số phản ứng xảy ra là:

Câu 2 [66432] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: m-CH3COOC6H4CH3; m-HCOOC6H4OH; ClH3NCH2COONH4; p-C6H4(OH)2; p-

HOC6H4CH2OH; H2NCH2COOCH3; CH3NH3NO3. Số chất trong dãy mà 1 mol chất đó phản ứng tối đa được với 2 mol NaOH là

Câu 3 [66429] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ chuyển hóa sau : Glucozơ → C2H6O → C2H4 → C2H6O2 → C2H4O (mạch hở) → C2H4O2.

Có bao nhiêu chất trong sơ đồ phản ứng trên có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 trong điều kiện thích hợp và bao nhiêu chất làm mất màu nước brom ?

Câu 4 [66424] - [Loga.vn]

Cho các chất: isopren, stiren, cumen, ancol allylic, anđehit acrylic, axit acrylic, triolein. Số chất khi cho tác dụng với H2 dư (Ni, to) thu được sản phẩm hữu cơ, nếu đốt cháy sản phẩm này cho số mol H2O lớn hơn số mol CO2 là:

Câu 5 [66414] - [Loga.vn]

Tiến hành các thí nghiệm sau:

  1. Cho dung dịch axit fomic vào dung dịch đimetylamin.
  2. Cho dung dịch axit axetic vào dung dịch natri phenolat.
  3. Cho phenol vào nước brom.
  4. Cho anđehit axetic vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng.
  5. Sục axetilen vào dung dịch nước brom.

Số thí nghiệm trong đó có xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là

Câu 6 [65744] - [Loga.vn]

Có các thí nghiệm sau:

(I) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2.

(II) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.

(III) Sục khí CO2 vào nước Gia-ven.

(IV) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

(V) Nhỏ dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaF.

(VI) Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hoá học là

Câu 7 [65743] - [Loga.vn]

Cho các phản ứng sau :

(1) CO2 + H2O + C6H5ONa ® (2) C6H5OH + NaOH ®

(3) CH3COOH + Cu(OH)2 ® (4) C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 ®

(5) C6H5NH3Cl + AgNO3 ® (6) CO2 + H2O + CH3COONa ®

(7) CH3COOH + C6H5OH ® (8) C6H5OH + HCHO ®

Các phản ứng được tiến hành trong điều kiện thích hợp. Dãy gồm các phản ứng có thể xảy ra là

Câu 8 [65740] - [Loga.vn]

Cho các phản ứng sau sau:

(a) CaC2 + H2O → Ca(OH)2 + C2H2

(b) 2CH4 $\xrightarrow{{{1500}^{0}}C}$ C2H2 + 3H2

(c) CH3COONa + NaOH $\xrightarrow{CaO}$ CH4 + CH3COONa

(d) C2H5OH $\xrightarrow{H2SO4,t0}$ C2H4 + H2O

Số phản ứng được dùng trong PTN để điều chế khí là:

Câu 9 [65738] - [Loga.vn]

Cho các nhận định sau:

(1) các amin bậc 2 đều có tính bazơ mạnh hơn amin bậc 1

(2) khi thủy phân không hoàn toàn một phân tử peptit nhờ xúc tác enzim thu được các peptit có mạch ngắn hơn

(3) Dung dịch các chất: alanin, anilin, lysin đều không làm đổi màu quì tím

(4) các aminoaxit đều có tính lưỡng tính

(5) các hợp chất peptit, glucozơ, glixerol, saccarozơ đều có khả năng tạo phức với Cu(OH)2

(6) Aminoaxit là hợp chất hữu cơ đa chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

Các nhận định không đúng là:

Câu 10 [65736] - [Loga.vn]

Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl (vừa đủ) thu được dung dịch X. Hãy cho biết trong các hóa chất sau: Cu, Mg, Ag, AgNO3, Na2CO3, NaNO3, NaOH, NH3, KI, H2S có bao nhiêu hóa chất tác dụng được với dung dịch X.

Câu 11 [65734] - [Loga.vn]

X và Y là 2 đồng phân của nhau. X, Y tác dụng với NaOH theo phương trình sau

X + NaOH → C2H4O2NNa + CH4O

Y + NaOH → C3H3O2Na + Z + H2O.

Z là chất nào dưới đây:

Câu 12 [65730] - [Loga.vn]

Este X mạch hở có tỷ khối hơi so với H2= 50. Khi cho X tác dụng với dd KOH thu được một ancol Y và một muối Z. Số nguyên tử các bon trong Y lớn hơn số nguyên tử cacbon trong Z. X không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc . Nhận xét nào sau đây về X,Y,Z là không đúng?

Câu 13 [65727] - [Loga.vn]

Có các thí nghiệm sau:

1; Sục khí F2 vào H2O. 2; Nhiệt phân KNO3.

3; Nhiệt phân Cu(OH)2 4; Cho Br2 vào H2O.

5; Điện phân dung dịch CuSO4(điện phân màng ngăn,điện cực trơ)

6; Đun nóng dung dịch Ba(HCO3)2.

Trong các thí nghiệm trên số thí nghiệm xảy ra phản ứng và tạo được khí O2 là:

Câu 14 [65722] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây là không đúng ?

Câu 15 [65720] - [Loga.vn]

Chọn nhận xét đúng ?

Câu 16 [65715] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ chuyển hóa sau

Glucozơ → C2H6O → C2H4 → C2H6O2 → C2H4O (mạch hở) → C2H4O2.

Có bao nhiêu chất trong sơ đồ phản ứng trên có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 trong điều kiện thích hợp?

Câu 17 [65709] - [Loga.vn]

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho đồng kim loại vào dung dịch HNO3 đặc, nguội.

(b) Cho PbS vào dung dịch H2SO4 loãng.

(c) Đun nhẹ dung dịch NaHCO3.

(d) Cho mẩu nhôm vào dung dịch Ba(OH)2.

(e) Cho dung dịch H2SO4 đặc tác dụng với muối NaNO3 (rắn), đun nóng.

(f) Cho Si tác dụng với dung dịch KOH loãng.

Số thí nghiệm tạo ra chất khí là

Câu 18 [65699] - [Loga.vn]

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C6H9O4Cl.

X + NaOH dư → X1 + X2 + X3 + NaCl

Biết X1, X2, X3 có cùng số nguyên tử cacbon và có phân tử khối tương ứng giảm dần. Phân tử khối của X1

Câu 19 [65692] - [Loga.vn]

Câu 12: Cho tất cả các đồng phân cấu tạo thuộc loại hợp chất đơn chức, mạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với Na, NaOH, NaHCO3, Cu(OH)2 (ở điều kiện thường). Số phản ứng xảy ra là

Câu 20 [65681] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a) Khi đốt cháy một hiđrocacbon X, nếu thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O thì X là ankin hoặc ankađien.

(b) Hợp chất phenylaxetilen có chứa 13 liên kết σ.

(c) Brom tan trong nước tốt hơn trong hexan.

(d) Những hợp chất hữu cơ có cùng công thức cấu tạo nhưng khác nhau về sự phân bố không gian của các nguyên tử trong phân tử là đồng phân của nhau.

(e) Phản ứng hữu cơ thường xảy ra nhanh, không hoàn toàn và không theo một hướng nhất định.

(g) Hợp chất C9H12BrCl có vòng benzen trong phân tử.

Số phát biểu đúng là

Câu 21 [65653] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau :
(a) Nung nóng KClO3 (không xúc tác) chỉ thu được KCl và O2.
(b) Lượng lớn thiếc dùng để phủ lên bề mặt của sắt để chống gỉ (sắt tây) dùng công nghiệp thực phẩm.
(c) Sắt tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao hơn 5700C thu được oxit sắt từ và khí H2
(d) Nhôm là nguyên tố đứng hàng thứ hai sau oxi về độ phổ biến trong vỏ Trái Đất
(e) Phản ứng của O2 với N2 xảy ra rất khó khắn là phản ứng không thuận nghịch.
(f) Có thể dùng khí CO2 để dập tắt đám cháy của Mg nhưng không được dùng H2O
(g) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4 thấy có kết tủa màu vàng
(h) Nước ta có mỏ quặng apatit (công thức : Ca3(PO4)2) ở Lào Cai
(i) Trong phòng thí nghiệm CO được điều chế bằng cách đun nóng axit HCOOH với H2SO4 đặc
Có tất cả bao nhiêu phát biểu không đúng ?

Câu 22 [65224] - [Loga.vn]

Thực hiện các thí nghiệm sau:

1. Cho Mg tác dụng với khí SO2 nung nóng.

2. Sục khí H2S vào dung dịch nước clo.

3. Sục khí SO2 vào dung dịch nước brom.

4. Nhiệt phân hoàn toàn muối Sn(NO3)2.

5. Thổi oxi đi qua than đốt nóng đỏ.

6. Cho FeBr2 vào dung dịch KMnO4/H2SO4.

7. Sục khí clo vào dung dịch NaBr.

8. Nhiệt phân KClO3 ( xt: MnO2 ).

Số thí nghiệm mà sản phẩm cuối cùng luôn có đơn chất là:

Câu 23 [65223] - [Loga.vn]

Câu 24 [65220] - [Loga.vn]

            A.7                              B.6                              C.8                              D.9

Câu 25 [65101] - [Loga.vn]

Cho các cặp chất (ở trạng thái rắn hoặc dung dịch) phản ứng với nhau:

(1) Pb(NO3)2 + H2S (2) Pb(NO3)2 + CuCl2.

(3) H2S + SO2 (4) FeS2 + HCl .

(5) AlCl3 + NH3 . (6) NaAlO2 + AlCl3

(7) FeS + HCl. (8) Na2SiO3 + HCl

(9) NaHCO3 + Ba(OH)2 dung dịch

Số lượng các phản ứng tạo kết tủa là:

Câu 26 [64570] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(1) Thuỷ phân htoàn este no, đơn chức mạch hở trong dd kiềm thu được muối và ancol.

(2) Phản ứng este hoá giữa axit cacboxylic với ancol (xt H2SO4 đặc) là p/ứ thuận nghịch.

(3) Trong p/ứ este hoá giữa axit axetic và etanol (xt H2SO4 đặc), nguyên tử O của ptử H2O có nguồn gốc từ axit.

(4) Đốt cháy hoàn toàn este no mạch hở luôn thu được CO2và H2O có số mol bằng nhau.

(5) Các axit béo đều là các axit cacboxylic đơn chức và có số ngtử cacbon chẵn.

Số phát biểu đúng là:

Câu 27 [64557] - [Loga.vn]

Cho các chất hoặc dung dịch sau đây

(1) dung dịch Al(NO3)3 + dung dịch Na2S

(2) dung dịch AlCl3 + dung dịch Na2CO3 (đun nóng)

(3) Al + dung dịch NaOH

(4) dung dịch AlCl3 + dung dịch NaOH

(5) dung dịch NH3 + dung dịch AlCl3

(6) dung dịch NH4Cl+ dung dịch NaAlO2

(7) dung dịch Na2CO3 + dung dịch FeCl2

Số phản ứng tạo khí là:

Câu 28 [64550] - [Loga.vn]

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nung AgNO3 rắn.

(b) Đun nóng NaCl tinh thể với H2SO4 (đặc).

(c) Hòa tan Urê trong dung dịch HCl.

(d) Cho dung dịch KHSO4 vào dd NaHCO3.

(e) Hòa tan Si trong dung dịch NaOH

(f) Cho Na2S vào dung dịch Fe(NO3)3

Số thí nghiệm sinh ra chất khí là

Câu 29 [64540] - [Loga.vn]

Trong các phản ứng sau:

1, dung dịch Na2CO3 + H2SO4 2, dung dịch NaHCO3 + FeCl3

3, dung dịch Na2CO3 + CaCl2 4, dung dịch NaHCO3 + Ba(OH)2

5, dung dịch(NH4)2SO4 + Ca(OH)2 6, dung dịch Na2S + AlCl3

Các phản ứng tạo ra đồng thời cả kết tủa và chất khí là:

Câu 30 [64526] - [Loga.vn]

Câu 31 [64363] - [Loga.vn]

Cho các chất: CH3-CHCl2;ClCH=CHCl;CH2=CH-CH2Cl;CH2Br-CHBr-CH3;CH3-CHCl-CHCl-CH3;CH2Br-CH2- CH2Br. Số chất khí tác dụng với dd NaOH loãng đun nóng tạo ra sản phẩm có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 là:

Câu 32 [64359] - [Loga.vn]

Câu 33 [64348] - [Loga.vn]

Trong các phản ứng sau:

            1, dung dịch Na2CO3 + H2SO4                       2, dung dịch NaHCO3 + FeCl3       

            3, dung dịch Na2CO3 + CaCl2                        4, dung dịch NaHCO3 + Ba(OH)2 

            5, dung dịch(NH4)2SO4 + Ca(OH)2                6, dung dịch Na2S + AlCl3

Các phản ứng có tạo đồng thời cả kết tủa và khí bay ra là:

Câu 34 [66422] - [Loga.vn]

Trong số các chất: toluen, nitrobenzen, anilin, phenol, axit benzoic, benzanđehit, naphtalen, p-xilen, cumen, p-crezol, số chất tham gia phản ứng thế ở nhân thơm dễ hơn so với benzen là

Câu 35 [66400] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: ClH3NCH2COOH, HCOOC6H5 (thơm), C6H5COOCH3 (thơm), HO-C6H4-CH2OH (thơm), CH3-COOCH=CH2. Có bao nhiêu chất khi tác dụng với dung dịch NaOH đặc, dư, ở nhiệt độ và áp suất cao cho sản phẩm có 2 muối?

Câu 36 [65737] - [Loga.vn]

Cho dung dịch K2S lần lượt vào các dung dịch riêng biệt sau: FeCl2, CuCl2, Pb(NO3)2, ZnCl2, FeCl3, MnCl2. Số kết tủa khác nhau tạo ra trong các thí nghiệm trên là:

Câu 37 [65733] - [Loga.vn]

Cho a mol CO2 vào dung dịch có chứa 2a mol NaOH đư­­ợc dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng lần lư­­ợt với các dung dịch: BaCl2, FeCl2, FeCl3, NaHSO4, AlCl3. Hãy cho biết có bao nhiêu chất phản ứng với dung dịch X chỉ cho kết tủa (không có khí thoát ra):

Câu 38 [65728] - [Loga.vn]

Cho các chất : KNO3;Cr(OH)2;Al2O3;FeO;Al;Na;Si;MgO;KHCO3 và KHS. Trong các chất trên số chất vừa có thể tan trong dd NaOH vừa có thể tan trong dd HCl là:

Câu 39 [65723] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: isopentan, lysin, fructozơ, mantozơ, toluen, glucozơ, isobutilen, propanal, isopren, axit metacrylic, phenylamin, m-crezol, cumen, stiren, xiclopropan. Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là:

Câu 40 [65718] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: CH3COOH, CH2=CHCOOH, CH2=CHOOCCH3, CH2OH-CH2OH, C2H5OH, HOOC(CH2)4COOH, HCHO. Số chất có thể trực tiếp tạo thành polime bằng phản ứng trùng ngưng hoặc trùng hợp là

Câu 41 [65717] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: etyl axetat, lòng trắng trứng, etanol, axit acrylic, phenol, anilin, phenyl amoniclorua, ancol benzylic, p-crezol. Trong các chất trên, số chất tác dụng với dung dịch NaOH trong điều kiện thích hợp là

Câu 42 [65333] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức, mạch hở X bằng một lượng không khí (chứa 20% thể tích O2, còn lại là N2) vừa đủ, thu được 0,08 mol CO2; 0,1 mol H2O và 0,54 mol N2. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 43 [65090] - [Loga.vn]

Cho các dung dịch: (NH4)2CO3, (CH3NH3)2SO4, K2CO3, NH4Cl, CuSO4, C6H5NH3HSO4. Số chất khi tác dụng với Ba(OH)2 ở điều kiện thường vừa tạo kết tủa vừa tạo khí là?

Câu 44 [64572] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu p/ứ có thể xảy ra khi cho các đồng phân mạch hở của C2H4O2 t/d lần lượt với Na, NaOH, Na2CO3 ?

Câu 45 [64524] - [Loga.vn]

Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp đồng thời tạo ra kết tủa và có khí bay ra là

Câu 46 [64357] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: axetilen, axit oxalic, axit acrylic, fomanđehit, phenyl fomat, vinyl axetilen, glucôzơ, anđehit axetic, metyl axetat, saccarozơ, natri fomat, axeton. Số chất có thể tham gia phản ứng tráng gương là

Câu 47 [64356] - [Loga.vn]

Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba và NaHCO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là

Câu 48 [64349] - [Loga.vn]

Câu 49 [64338] - [Loga.vn]

Cho các dung dịch sau: Na2CO3, BaCl2, Na3PO4, Ca(OH)2, HCl, CH3COONa, (NH4)2SO4, AlCl3, K2SO4, NaCl, KHSO4, K2CO3. Chọn kết luận đúng trong các kết luận sau :

    

Câu 50 [64333] - [Loga.vn]

.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook