Chi tiết đề thi

Ngữ âm phát âm

noforyou7ahxh
3 lượt thi
Tiếng Anh
Trung bình
(0)
4
5 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [27729] - [Loga.vn]

Choose the word that has the uppercase part pronounced differently from the other.

Câu 2 [53846] - [Loga.vn]

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Câu 3 [31473] - [Loga.vn]

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the

three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 11:

A.

B.

C.

D.

Câu 4 [4212] - [Loga.vn]

A. bother         B. worthy        C. weather      D. wealthy

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook