Chi tiết đề thi

THI GIỮA HỌC KÌ MÔN VẬT LÍ

khonganbiet91
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
45
56 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [41455] - [Loga.vn]

Pha ban đầu của vật dao động điều hòa phụ thuộc vào

Câu 2 [52330] - [Loga.vn]

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 nhỏ. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là l, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:

Câu 3 [53020] - [Loga.vn]

Trong phương trình dao động điều hoà: x = Acos(wt + j), met (m) là thứ nguyên của đại lượng

Câu 4 [55079] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hòa theo phương trình \[s=2\cos \left( \pi t+\frac{\pi }{3} \right)\] cm.Tần số dao động của con lắc đơn này là

Câu 5 [38307] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ đang dao động điều hòa với tần số góc ω dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Chọn gốc thế năng tại O. Khi vật ở li độ x thì thế năng của con lắc là

Câu 6 [56327] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa có phương trình $x=6\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{2} \right)\,\,cm$. Pha ban đầu của dao động là:

Câu 7 [59511] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A. Quãng đường mà vật đi được trong 1 nửa chu kì là:

Câu 8 [53113] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động điều hòa của chất điểm?

Câu 9 [15125] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình \[{{x}_{1}}={{A}_{1}}\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{3} \right)\] và \[{{x}_{2}}={{A}_{2}}\cos \left( \omega t-\frac{2\pi }{3} \right)\] là hai dao động

Câu 10 [55755] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=10\cos \left( 2\pi t-\frac{\pi }{2} \right)\left( cm \right)$. Quỹ đạo chuyển động của vật có chiều dài?

Câu 11 [55921] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa có chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất vật chuyển động từ vị trí biên về vị trí gia tốc có độ lớn bằng một nửa độ lớn cực đại là:

Câu 12 [57017] - [Loga.vn]

Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn trong không khí là

Câu 13 [36057] - [Loga.vn]

Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc:

Câu 14 [4632] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa theo phương trình \[x=4\cos \left( 4\pi t+\frac{\pi }{3} \right)\] cm, t tính bằng giây. Thời gian vật 3 thực hiện được một dao động toàn phần là:

Câu 15 [4618] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos2πt cm, biên độ dao động của vật là:

Câu 16 [55944] - [Loga.vn]

Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng chiều dài dao động điều hòa cùng biên độ. Gọi \[{{m}_{1}},\text{ }{{F}_{1}}\] và \[{{m}_{2}},\text{ }{{F}_{2}}\] lần lượt là khối lượng và độ lớn của lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai. Biết \[{{m}_{1}}+{{m}_{2}}=1,2kg\] và\[2{{F}_{2}}=3{{F}_{1}}\] . Giá trị của m2

Câu 17 [39903] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình x = Acos(ωt) (trong đó t tính bằng giây). Biết rằng cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng \[\frac{1}{20}\]s thì động năng lại bằng nửa cơ năng. Số dao động toàn phần con lắc thực hiện trong mỗi giây là

Câu 18 [39880] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có độ cứng 100 N/m, khối lượng 0,25 kg, dao động điều hòa với biên độ 5(cm). Tốc độ con lắc khi qua vị trí có li độ 4(cm) là

Câu 19 [3259] - [Loga.vn]

Một vật dao động theo phương trình x = 5cos(5πt + 0,5π) cm. Biên độ dao động của vật là

Câu 20 [40992] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là:

Câu 21 [23730] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?

Câu 22 [39468] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, độ giãn của lò xo là ∆ℓ. Chu kỳ dao động của con lắc được tính bằng biểu thức:

Câu 23 [38688] - [Loga.vn]

Trong dao động cưỡng bức, đồ thị cộng hưởng càng nhọn khi

Câu 24 [29549] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ Α, chu kì dao động T, ở thời điểm ban đầu ${{\text{t}}_{\text{0}}}$ = 0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm $\frac{\text{T}}{\text{3}}$ là

Câu 25 [37970] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang trơn nhẵn với biên độ A = 10 cm, chu kì T = 0,5 s. Biết khối lượng của vật nặng m = 250 g. Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật nặng có giá trị nào dưới đây?

Câu 26 [57835] - [Loga.vn]

Trong các tia sau, tia nào có tần số lớn nhất?

Câu 27 [39029] - [Loga.vn]

Trong dao động tắt dần, đại lượng nào sau đây luôn giảm dần theo thời gian:

Câu 28 [30481] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, vuông pha nhau có biên độ lần lượt là ${{A}_{1}}$ và${{A}_{2}}$ . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

Câu 29 [53767] - [Loga.vn]

Điện áp u=120cos$(100\Pi t+\frac{\Pi }{2})$ có giá trị cực đại là

Câu 30 [54827] - [Loga.vn]

Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài l, tại nơi có gia tốc trọng trường g, được xác định bởi công thức nào sau đây

Câu 31 [33515] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại \[{{v}_{max}}.\] Chu kỳ dao động của vật là

Câu 32 [64301] - [Loga.vn]

Tìm kết luận sai khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm trên một đoạn thẳng nào đó? Tại sao?

Câu 33 [38323] - [Loga.vn]

Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

Câu 34 [54824] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là ${{x}_{1}}=5\cos \left( 10t+\frac{\pi }{2} \right)cm;{{x}_{2}}=3\cos \left( 10\pi t-\frac{\pi }{6} \right)cm$ Độ lệch pha của hai dao động này bằng

Câu 35 [38070] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường là g thì tần số dao động của con lắc là

Câu 36 [47366] - [Loga.vn]

Khi một vật dao động điều hòa thì

Câu 37 [45945] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ, đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Động năng của con lắc đạt giá trị cực tiểu khi

Câu 38 [35959] - [Loga.vn]

Dao động cưỡng bức có tần số:

Câu 39 [53012] - [Loga.vn]

Đối với dao động tuần hoàn, số lần dao động được lặp lại trong một đơn vị thời gian gọi là

Câu 40 [57968] - [Loga.vn]

Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường với tốc độ 4 m/s. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 31 cm và 33,5 cm, lệch pha nhau góc

Câu 41 [47555] - [Loga.vn]

Dao động của con lắc đơn được xem là dao động điều hoà khi

Câu 42 [58015] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động theo phương trình $x=4\cos \left( \omega t-\pi /3 \right)cm.$ Gọi T là chu kì dao động của vật. Pha của vật dao động tại thời điểm t = T/3 là:

Câu 43 [64428] - [Loga.vn]

Khối lượng trái đất lớn hơn khối lượng mặt trăng 81 lần. Đường kính của trái đất lớn hơn đường kính mặt trăng 3,7 lần. Đem một con lắc đơn từ trái đất lên mặt trăng thì chu kì dao động thay đổi như thế nào ?

Câu 44 [39523] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số được gọi là hai dao động ngược pha nếu độ lệch pha của chúng bằng

Câu 45 [24700] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa có chu kì T. Nếu chọn mốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí 0,5A theo chiều dương thì trong nửa chu kì đầu tiên, vận tốc của vật có giá trị cực đại ở thời điểm:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook