Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất mất \(4\) giờ thì xong công việc, người thứ hai mất \(6\) giờ thì xong công việc, người thứ ba mất \(6\) giờ thì xong công việc. Hỏi nếu làm chung thì cả ba người làm trong bao lâu thì xong công việc?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook