Bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng trong sơ đồ: Gen → mARN → Prôtêin → tính trạng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook