Bạn Hùng đọc quyển sách trong \(3\) ngày. Ngày thứ nhất Hùng đọc được \(\dfrac{3}{8}\) số trang sách. Ngày thứ hai Hùng đọc được \(\dfrac{1}{5}\) số trang sách còn lại. Ngày thứ ba đọc được \(75\% \) số trang sách còn lại sau ngày thứ hai và \(21\) trang cuối cùng. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook