Biết \(\dfrac{2}{5}\) số vở Lan có là \(20\) quyển. Hỏi Lan có bao nhiêu quyển vở?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook