Biểu thức \(\dfrac{{{3^9}{{.3}^{20}}{{.2}^9}}}{{{3^{24}}{{.243.2}^7}}}\) sau khi đã rút gọn đến tối giản có mẫu số dương là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook