Bộ NST đặc trưng của các loải sinh sản hữu tính được duy trì ồn định qua các thế hệ nhờ quá trình nào sau đây ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook