Các tính chất nào sau đây không là tính chất của các phân tử chất lỏng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook